ZŠ Výčapy

Název školy: ZŠ Výčapy
Kontakt: Výčapy 7, 67401 Třebíč
Okres: Třebíč
Zaměření: - vesnická škola - 1. stupeň s pěti samostatnými třídami
Počet žáků školy: 84
Cíle, vize školy: Vize Chceme být školou přístupnou všem, hravou formou připravit žáky pro život. Chceme •aby do života odešli nejen se znalostmi, ale také jako lidé se sebeúctou a zdravou sebedůvěrou •aby měli rádi lidi bez rozdílu a dokázali pomoci potřebným a pochopili hodnoty lidské důstojnosti •aby uměli naslouchat a vytvářeli si svůj vlastní názor a dokázali ho vyjádřit, ale také vyslechnout jiný a přijmout ho •aby pochopili, že k životu jsou nutná nejen práva ale i povinnosti •aby se uplatnili v životě a dokázali se vyrovnat s případnými neúspěchy •aby se dokázali dobře rozhodnout a zodpovídat Hlavním cílem Školního vzdělávacího programu je rozvoj schopnosti komunikace, uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.
Úspěch školy: - výborná spolupráce s rodiči - každoroční zájezd rodičů s dětmi, podíl na akcích školy - zpětná vazba s 2. stupněm - pomoc při školních akcích, častá návštěva školy - Kalibro, dyslektické, matematické a sportovní olympiády - velký zájem okolních obcí
Důvody: - ocenit žáky - podělit se o úspěchy a akce - prezentovat vesnickou školu širokému okolí - ukázka 26 DVD - každí obsahuje 3-4 akce - vlastní tvorba školního časopisu -
Veřejné aktivity: Pravidelné akce školy ● Vítání občánků ● Důchodci vystoupení ● Sběr papíru po vsi ● Vánoční nadílka ● Noc s Andersenem - projekt ● Školní výlet ● Výlet s rodiči ● Divadlo x koncert ● Rozloučení s 5. třídou ● Dopravní výchova ● Opékaní špekáčků ● Den otevřených dveří ● Den naruby - projekt ● Návštěva 1. třídy v MŠ ● Návštěva MŠ v 1. třídě ● Ozdravný pobyt týdenní hory ● Preventivní program Dlouhodobé projekty Ve většině projektů se prolínají všechny vyučované předměty. Harmonogram projektů Měsíc Název projektu ZÁŘÍ Den jazyků ŘÍJEN Listobraní LISTOPAD Rodina PROSINEC Čertovský den LEDEN Den naruby ÚNOR Netradiční zimní sporty BŘEZEN Památky Unesco Projekt Mláďata DUBEN Noc s Andersenem Den Země KVĚTEN Zdravý životní styl ČERVEN MDD Celoroční projekt spolupráce první a páté třídy.
Výjimečnost: - výuka anglického jazyka od 1. ročníku - nadstandartní vybavení počítačové učebny a tříd - 49 ks počítačů, 4 třídy s interaktivní tabulí - výuka v přírodě - relaxační koutky - pestrá nabídka zájmových kroužků - sběr starého papíru po vsi - spolurozhodování dětí o financích - besedy v anglickém jazyce s rodilými mluvčími

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu