ZŠ Hradská 894, Humpolec

Název školy: ZŠ Hradská 894, Humpolec
Kontakt: Hradská 894, 39601 Humpolec
Okres: Pelhřimov
Zaměření: Zaměření je všeobecné,škola může zřizovat třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení(dlouhodobě otevřeny 1-2 třídy pro tyto žáky). Součástí školy je i Středisko volného času,které nabízí v rámci volnočasových aktivit zapojení do zhruba 40 zájmových kroužků nejen žákům naší školy,ale i žákům a studentům širšího humpoleckého regionu. Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol. V současné době se ve všech třídách vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu "Od hraní k vědění - učíme se pro život".
Počet žáků školy: 467
Cíle, vize školy: Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.Mělo by je bavit učení a měli by mít radost z toho,že je učení baví a že se něco naučili. Nezříkáme s e v rozumné míře využívání moderních forem a metod práce,používání informačních a komunikačních technologiích ve výuce,ale na druhé straně využíváme i osvědčených postupů vycházejících z dlouholetých zkušeností,tradic a věhlasu českého školství v duchu tvrzení - žák se naučí psát psaním,číst čtením a počítat počítáním.
Úspěch školy: Za úspěchy školy považujeme aktivní zapojení do mnoha projektů - "Učíme interaktivně", "EU peníze školám", "Comenius" - partnerství a spolupráce na projektu se školami v Polsku,Španělsku,Itálii a Turecku. Aktivní účast v projektu "E - twinning". Účast žáků v soutěžích a olympiádách a již třikrát opakovaná účast žáků školy v celostátním kole soutěže Eurorébus. Dlouhodobá úspěšnost v přijímacím řízení na SŚ a SOU.
Důvody: Myslíme si,že škola má co žákům i rodičům nabídnout a že bychom se rádi podělili o řadu získaných zkušeností i s ostatními školami.
Veřejné aktivity: Pořádání vánočních a velikonočních výtvarných dílen pro širokou veřejnost. Pořádání výstav a školních akademií nejen pro rodičovskou veřejnost.Vystoupení žáků I.stupně v Domově důchodců a v Denním centru pro seniory.Pravidelné programy žáků školy pro děti z mateřských škol a Rodinného centra Cipísek.
Výjimečnost: Již samotné umístění školy na kraji města,uprostřed přírody,je zcela vyjímečné,protože poskytuje mimořádné podmínky pro školní i mimoškolní aktivity žáků(např. výcvik na běžeckých lyžích ve hodinách tělesné výchovy,aktivity při vyučování přírodopisu,dalších hodin tělesné výchovy,pobyt dětí ve venkovních prostorách v areálu školní družiny,výborné podmínky pro enviromentální výchovu,....). Bezbariérová škola - vybudování systému pojízdných plošin umožňuje žákům tělesně postiženým využívat bez problémů všechny prostory školy. Moderní sportovní areál - hřiště s umělým povrchem,150m běžecká tartanová dráha,doskočiště pro skok daleký a vysoký. Interaktivní ekologická učebna v prostorách bývalé školní zahrady se třemi altány pro venkovní výuku. K využití především pro výuku přírodopisu a přírodovědy jsou v těchto prostorách k dispozici ukázky biotopů Českomoravské vysočiny. Tento areál může být využíván i pro školní projekty a volnočasové aktivity kroužků a školní družiny. Ve třech třídách jsou k dispozici interaktivní tabule s veškerým příslušenstvím a všechny třídy jsou vybaveny I.stupně dataprojektory,plátnem a zařízením (e-beam),které umožňuje zinteraktivnit plátno nebo keramickou tabuli. Aktivní zapojení do celoměstské soutěže "Mládí" o nejvšestrannějšího studenta a žáka humpoleckých škol - vyhlášená Městským úřadem v Humpolci

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu