Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Kontakt: 5. května 233, 403 32 Povrly
Okres: Ústí nad Labem
Zaměření: Škola poskytuje vzdělávání a výchovu dětí a žáků od předškolního věku do patnácti let. Škola je zaměřena na environmentální a etickou výchovu. Zároveň se specializujeme na žáky s poruchami učení, které integrujeme do běžné výuky a poskytuje jim individuální péči v rámci ambulantní nápravy.
Počet žáků školy: 157
Cíle, vize školy: Krédo školy: navazovat takové vztahy, jejichž odrazem budou samostatní, zdravě sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně zodpovědní vůči sobě i svému okolí. Lidé, kteří umí prožít svůj život plnohodnotně s využitím vědomostí a návyků, které v naší škole získali. V souladu s tímto přesvědčením a po analýze dosavadní činnosti školy jsme formulovali dva hlavní cíle: 1. vytvářet u žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat je k celoživotnímu učení 2. rozvíjet u žáků jejich osobnost s cílem vychovat z nich odpovědné občany demokratické společnosti
Úspěch školy: - získání mezinárodního titulu Ekoškola (Eco-Schools) - školní vzdělávací program školy postaven na základech vzdělávacího programu Začít spolu (zapojena do projektu i mateřská škola) - škola je tréninkovým centrem vzdělávacího programu Začít spolu (spolupráce s otevřenou společností STEP BY STEP ČR) - partnerská škola Univerzity J. E. Purkyně v projektu REGION - program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji - začlenění Etické výchovy jako povinného předmětu. 4 krát získána dotace z Nadačního fondu J. Luxe - úspěšná reprezentace školy v republikových, krajských a okresních soutěží (viz. www.zspovrly.cz)
Důvody: I vesnická může být výjimečná a dobrá škola (viz. www.zspovrly.cz).
Veřejné aktivity: - veřejné aktivity spojené s Ekoškolou související s ochranou přírody (ochrana žab při migraci, třídění odpadu, vytvoření naučné stezky propagující vesnici a oblast, veřejně přístupný zookoutek školy, pravidelná pomoc při úklidu obce ...). - aktivity spojené s propagací školy (vernisáž výtvarných prací, školní akademie, vystoupení v klubu důchodců, vítání občánků, Pvrlská šlapka - turistická akce, školní bály, akce pro rodiče a děti - viz www.zspovrly.cz). - aktivity spojené se vzděláváním ped. pracovníků (školení koordinátorů ŠVP, Letní škola - Začít spolu, projekty ve spolupráci s UJEP, praxe studentů UJEP,ekonomických a obchodních škol, školení učitelů našimi lektory pod záštitou NIDV, Dobrá praxe - náslechy v hodinách učitelů z jiných škol). - nabídka prostor školy pro zájmové organizace, nabídka mimoškolních aktivit pro děti a dospělé - spolupráce se Základní uměleckou školou Ústí nad Labem
Výjimečnost: - jediná škola v okrese Ústí nad Labem, pracující v mezinárodním projektu Ekoškola - jedna z mála škol Ústeckého kraje zapojená jako tréninkové centrum programu Začít spolu - Etická výchova jako povinný předmět v osnovách ŠVP - jedna z mála vesnických škol zaměřená na integraci žáků s poruchami učení (spolupráce s PPP Ústí n.L.) - participace žáků na činnosti školy - žákovský parlament a ekotým školy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu