Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454

Název školy: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454
Kontakt: Jakuba Arbesa 2454, 43401 Most
Okres: Most
Zaměření: - výuka cizích jazyků od 1. ročníku - výuka metodou CLIL (od 1.ročníku) - práce s výpočetní a komunikační technikou (od pololetí 1. ročníku) - sportovní výchova - nabídka volitelných předmětů a mimoškolní zájmová činnost - vytváření vhodných podmínek pro talentované žáky, pro žáky s různým druhem postižení
Počet žáků školy: 620
Cíle, vize školy: - Zkvalitnit vzdělávací a výchovný proces - Vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo. K jeho dosažení je základem partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu. - Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. - Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. - Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. - Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
Úspěch školy: - naši žáci se umísťují na předních místech v oblastních a republikových soutěžích - o školu je každým rokem velký zájem ze strany rodičovské veřejnosti, kapacita škola nestačí uspokojit všechny zájemce o naší školu - škola je nadstandardně vybavena výpočetní technikou ( škola disponuje 16 interaktivními tabulemi SMART),získali jsme uznání " SMART ŠKOLA" - v rámci našeho projektu "Učíme jinak" jsme vytvořili 600 příprav na interaktivní tabuli, naši učitelé byli osloveni na základě těchto příprav Akademii věd o navázání spolupráce na tvorbu učebnich materiálů - vlastní projekt 7 dní na 7.ZŠ pro předškoláky
Důvody: Váš projekt nás zaujal a rádi bychom poznali, to co všechno pro naše děti děláme má smysl a zda naše práce má význam. Samozřejmě bychom velmi rádi získali titul nejlepší škola, což by nás velmi motivovalo dál na sobě pracovat .
Veřejné aktivity: - spolupráce s městským úřadem, městskou policíí a dalšími organizacemi - mimoškolní aktivity žáků ( ekologické akce, jsme zapojeni v projektu Ekoškola) - spolupráce se zahraniční školou v Německu - konkrétně se jedná o veřejná vystoupení žáků, charitativní akce apod.
Výjimečnost: - výuka metodou CLIL - zapojení v projektu "Učíme jinak" - nadstandardní vybavenost školy v oblasti výpočetní techniky - mimoškolní aktivity

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu