ZŠ Markvartice

Název školy: ZŠ Markvartice
Kontakt: Markvartice 197, 40742 Markvartice
Okres: Děčín
Zaměření: Hlavní motto naší školy: „Malá škola s velkým srdcem“ vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života a do jejich profesní orientace. ŠVP klade důraz na schopnost svobodné a tvůrčí práce, na samostatné myšlení a odpovědné rozhodování, na spřízněnost s přírodou a jejími zákony, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Chceme přispět k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince
Počet žáků školy: 157
Cíle, vize školy: Hlavní cíle školního vzdělávacího programu lze v bodech vystihnout takto: 1. Podporovat získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. 2. Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. 3. Vést žáky k všestranné komunikaci. 4. Rozvíjet schopnost spolupráce a dovednosti zastávat různé role při práci v týmu. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevili jako svébytná a zodpovědná osobnost, aby uplatňovali svá práva a zároveň plnili své povinnosti. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací. Rozvíjet u nich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k prostředí a k přírodě. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
Úspěch školy: 2. místo za neklepší výsledek v ústeckém kraji v testu německého jazyka recitační soutěže Děčínský skřivánek Florbalová liga McDonald´s cup
Důvody: Toto není obyčejná škola, nejde tady pouze o učení. Je to taková velká rodina. Učitelé zde neučí jen že stojí a přednáší, ale snaží se do učení vnést trochu energie. Škola vyučuje nejen obyčejnými přednáškami, ale používá k tomu i hry, školy v přírodě a další. Děti sem chodí rády.
Veřejné aktivity: Spolupráce s německou školou, různé společenské akce nejen pro žáky a rodiče jako je masopust, různé turnaje, vystoupení, vánoční jarmark a další.
Výjimečnost: Jedna veliká rodina.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu