Základní škola a Mateřská škola Děčín - Máchova

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Děčín - Máchova
Kontakt: Máchovo nám. 688, 405 02 Děčín IV
Okres: Děčín
Zaměření: ZŠ – 471 žáků od 1. do 9. třídy Přípravný ročník – 18 dětí ŠVP – "Škola pro tebe i pro mě" Děti mají možnost volby při svém vzdělávání. 1. stupeň – zaměření: a) Komunikativní výchova – 1. až 3. ročník formou komunikativních chvilek, od 4. ročníku jednohodinový předmět Komunikativní výchova b) od 1. ročníku anglický jazyk c) od 4. ročníku informatika 2. stupeň – zaměření, nabízí 3 programy: a) program s rozšířenou výukou výpočetní techniky a informatiky (součástí programu je výuka dvou cizích jazyků a navýšení hodiny matematiky) b) program s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal nebo florbal ( tělesná výchova se navyšuje na 5 hodin týdně) c) program zaměřený na oblast Člověk a jeho svět – kde se vyučují předměty zaměřené na zdravý životní styl
Počet žáků školy: 471
Cíle, vize školy: Stálou inovací pro lepší budoucnost a uplatnění našich dětí. Týmová sborovna tvořící jasnou a reálnou koncepci školy. Aktivní pedagogický sbor, který cílevědomě pracuje na svém dalším rozvoji s podporou vedení školy. Harmonický rozvoj osobnosti žáka (stránka osobnostní, vědomostní, emoční, …). Podpora zdravého sebevědomí a sebeprosazení, komunikačních dovedností. Výpočetní technika bude provázet naše žáky celý život – měli by se ji naučit využívat, nikoli dosáhnout toho, aby VT využívala je = hledání rovnováhy v “soužití” s VT. Maximální využití potenciálu našich žáků, podpora talentů. Nové trendy ve výuce např. e-learning. Začlenění všech žáků do společnosti (v rámci třídy, školy i širších komunit) – inkluzivní škola. Komunitní spolupráce (žák – rodina – škola – místní komunity). Nabídnout dětem smysluplné využívání volného času (školní klub, internetové bludiště, volitelné předměty, kroužky...). Škola jako bezpečný prostor pro rozvoj našich žáků. Stát se školou, která se stane inspirativní pro druhé.
Úspěch školy: Práce v řadě projektů – vyhledávají nás, my učíme ostatní (stáváme se vzorem pro ostatní), pomáhají stále rozvíjet naši školu. Pohodové a tvůrčí klima – cítí děti, učitelé i rodiče (netradiční schůzky). Úspěšné děti, které mají pozitivní vztah ke svému vzdělávání, umějí komunikovat, jsou zodpovědné a umějí zhodnotit sebe sama. Jsme schopni pracovat i s problémovými žáky a začlenit je do kolektivu. Školní psycholog.
Důvody: Rádi bychom předali naše zkušenosti ostatním školám především pro další inspiraci v práci. Rádi bychom se stali součástí změn a měli možnost je ovlivňovat. Chtěli bychom dokázat, že i na severu Čech jsou úspěšné a inovativní školy. Máme co ukázat – vlastní předmět Komunikativní výchova, dílny, projekty, práce učitelů, týmová sborovna (výjezdy a sebevzdělávání), přípravný ročník, školní klub, školní parlament, pojetí výuky výpočetní techniky, volba vzdělávání...
Veřejné aktivity: Školní Akademie v divadle pro veřejnost, Projektové dny, Dny otevřených dveří, Trhy (Vánoční, Velikonoční), Masopust, Studenti sobě, Japonsko, Vietnam, Krajina kolem nás, Centrum vzdělávání, Práce školy v široké řadě projektů (sami realizujeme i spolupracujeme).
Výjimečnost: Škola pracuje na zásadách programu Zdravá škola a snaží se dodržovat všechny pilíře s tímto programem spojené. Přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Školní družina pro 1. stupeň, školní klub pro 2. stupeň, škola je otevřená od 6 hodin od rána do 17 hodin do večera. 1 sociální asistent a 3 zdravotní asistenti. Školní psycholog na celý úvazek. Vyučujeme od 4. ročníku do 9. ročníku vlastní předmět Komunikativní výchova, kterou si řídí vždy třídní učitel. Vyjíždíme se žáky na cílené výjezdy zaměřené především na Komunikativní výchovu (výjezd 1+9 je určen žáků 1. a 9. tříd, Začínáme spolu je pro 6. ročníky) Organizujeme zahraniční zájezdy – Anglie, Skotsko, Německo. Již sedmým rokem vyjíždí 2x do roka celý učitelský sbor na třídenní semináře, kde nás školí odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie (sami cíleně volíme). Táhneme za jeden provaz – týmová sborovna (provázanost I. i II. stupeň). Při vyučování využíváme nových metod práce – škola hrou – projektové dny, woskshopy, CLIL, dny otevřených dveří, e-learning... Nadstandardní výuka VT (výuka s MachRem – průvodce světem IT; “Buď MachR!”; certifikace; e-learning). Rozšířená výuka TV (úzká spolupráce s FK Junior) + florbal (inovativní). Třídní schůzky probíhají společně se žáky a rodiči. Žáci 1. až 3. ročníků mají na chodbách hrací koutky, aby jejich přestup z MŠ na ZŠ byl plynulejší a jednodušší. Starší žáci mají různé společenské hry, stolní fotbaly, počítače.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu