ZŠ Mšeno

Název školy: ZŠ Mšeno
Kontakt: Boleslavská 360, 277 35 Mšeno
Okres: Mělník
Zaměření: Zaměření Tvořivá škola Činnostní učení Základní škola Mšeno poskytuje základní vzdělání, snaží se ve výchovně vzdělávacím procesu prosadit klíčové kompetence, tj. určité komplexní kvality, které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti. Tzn. schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i v cizích jazycích, ovládat informační i komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské kompetence. Od 1.září 2007 začala také naše škola v prvním a šestém ročníku vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem "Život pro školu, škola pro život" č.j.294/2007. Škola je nejen institucí otevřenou vzdělávacímu procesu, ale stává se i kulturním, společenským a sportovním centrem.
Počet žáků školy: 266
Cíle, vize školy: Naše škola se snaží poskytovat kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání zaměřené jak k dalšímu studiu, tak k praktickému životu. Jsme toho názoru, že škola nemá žáky pouze vzdělávat. Snažíme se je i vychovávat k slušnosti a vzájemné toleranci. Usilujeme o rozvoj osobnosti každého žáka na základě pochopení a přijetí obecně platných mravních principů s důrazem na zdravý životní styl. Snahou pracovníků naší školy je nacházení nových forem spolupráce s rodiči. Rodičům umožňujeme sledovat své dítě při práci ve vyučovacích hodinách
Úspěch školy: Férová škola ZŠ Mšeno je v současné době mezi 10ti školami v ČR – rovné příležitosti pro všechny děti Škola udržitelného rozvoje Enviromentální výchova Veškeré informace o akcích, které pravidelně doplňuje administrátor školy, najdete na http://www.zsmseno.cz/ 31. května 2011 byla podepsáno Prohlášení příjemce dotace č. 3792/21/7.1.4/2011 na projekt Moderní škola Mšeno, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2641 Základní škola Mšeno je zapojena do výzvy EU peníze školám
Důvody: Jak vyplývá z názvu našeho ŠVP -Život pro školu - škola pro život“ je našim cílem vytvořit dětem co nejlepší prostředí pro vzdělávání. Dominantou je již budova školy, která v roce 2008 oslavila své 80. výročí. Na příjemném prostředí ve škole se podílejí samy děti, které si zdobí školu svými výtvory a proto škola působí teple a útulně.
Veřejné aktivity: Účast školy v dalších akcích, rozvojových programech Projekt Středočeského Humanitárního fondu Zdraví v našich rukách Jeden svět na školách Prevence rasismu, utrpení za totality Projekt Junior Achievement Nadace T. Bati – projekt zaměřený na podnikání Základy v problematice drogových závislostí Protidrogová prevence SCIO Testování ICT a čtenářské gramotnosti Projekt Školní mléko Zdravá výživa Projekt Ovoce do škol Zdravá výživa Albatros Rozvoj čtenářské gramotnosti Sběrné suroviny Sběr papíru, víček, kartonových obalů, hliníku, žárovek Recyklohraní Sběr baterií Klokan – matematická soutěž Mezinárodní mat. soutěž EU – Transition Facility - soutěž Recyklace odpadů ZOO Praha Sponzoring zvířete Fond Sidus, o.p.s. Sbírka pro pediatrickou kliniku UK2 Nadační fond CPK Chrpa Sbírka pro hiporehabilitaci Caritas Tříkrálová sbírka Caritas Adopce dítěte v Indii Liga proti rakovině Květinová sbírka Charitativní sbírka Labestra Prevence AIDS Občanské sdružení Píšťalka Pomoc dětem s handicapem Červená stužka Osvětová a informační kampaň proti AIDS Občanské sdružení Život dětem Charitativní sbírka Účast na VV soutěžích
Výjimečnost: Nevím, zda mohu napsat, že jsme vyjímeční tím, že se snažíme připravovat vyučovací hodiny, aby byly co nejpestřejší a děti si z nich odnesly co nejvíce poznatků, což by mělo být samozřejmostí, ale ze zkušenosti vím, že to tak na všech školách vždy není. Učíme se v projektech. Dětem nabízíme velké množství volnočasových aktivit v podobě kroužků. Účastníme se různých soutěží. Starší děti pomáhají učitelům z prvního stupně s malými žáčky.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu