Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98

Název školy: Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98
Kontakt: Kremnická 98, 28401 Kutná hora
Okres: Kutná Hora
Zaměření: ve škole jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky, informatiky, zaměřujeme se na osobnostní a sociální výchovu, výtvarné činnosti, dramatickou a hudební výchovu
Počet žáků školy: 598
Cíle, vize školy: Naše motto: „Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista“ , A. Einstein Chceme být otevřenou, tvořivou školou, která výchovu a vzdělání přizpůsobuje moderním vzdělávacím trendům i požadavkům společnosti, motivuje své žáky k celoživotnímu vzdělávání, vytváří prostředí, kde se děti cítí bezpečně a spokojeně, orientuje se na rozvoj osobnosti dítěte a jeho přípravu pro další život. Záměrem naší práce je vychovat zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit, zdůvodnit a obhájit svoje názory a tím se aktivně zapojovat do života společnosti.
Úspěch školy: Nejlepší škola ve městě, dlouhodobě nadprůměrné výsledky ve vzdělávání i mimoškolní činnosti - ve sportu (basketbal, atletika, házená) - celostátní kola olympiady z NJ, recitační soutěž, mladý zdravotník - čekatelská škola v Asociaci přidružených škol UNESCO
Důvody: Prezentace školy a jejich výsledků na veřejnosti...
Veřejné aktivity: Pohádková Barbora (akce ke dni dětí, aktivně zapojeno kolem 100 žáků školy), vystoupení žáků na Svatováclavských slavnostech, Veterán rallye, spolupráce s muzeem Kačina + vystoupení v době Adventu + projekt Zpátky v čase, účast na projektu Vzduchoplavec Kračmera (s českou televizí), Akademie, Velikonoční trh, Vánoční výstava
Výjimečnost: Rozsah mimoškolních akcí - podrobněji na http://www.zszi.kh.cz (starší akce najdete ve Fotogalerii) Velkou pozornost věnujeme atmosféře školy, rozvoji schopností žáků, aktivnímu zapojení do života školy, jejich spokojenosti a pocitu bezpečí. Z dlouhodobějších projektů - Objevujeme nové světy, Zpátky v čase, O škole bez školy, PEER program, Zakopeme válečné sekery, Tvořidla, Odměna pro mne, Učíme se bez školy, Příběhy bezpráví, Internetové kluby, Rozumíme penězům, 1x měsíčně komunitní sněm

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu