Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Název školy: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Kontakt: Komenského 432, 53003 Pardubice
Okres: Pardubice
Zaměření: vzdělávání dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením.
Počet žáků školy: 149
Cíle, vize školy: Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.
Úspěch školy: V letošním roce oslaví škola SVÍTÁNÍ 20 let od svého založení. Za tuto dobu se stala uznávaným odborníkem na poli péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2009 získala status Fakultní školy Univerzity Hradec Králové. Učitelé jsou profesionály s bohatými zkušenostmi, kteří v letošním roce sestavili učebnice a pracovní sešity pro výuku žáků se středně těžkým a těžkým postižením, které jsou vyhledávaným materiálem mezi učiteli ostatních speciálních škol i běžných základních škol, ve kterých jsou integrováni žáci se zdravotním postižením.
Důvody: Škola SVÍTÁNÍ je institucí, kterou vyhledávají rodiče dětí se zdravotním postižením z celého Pardubického kraje. Představitelé města i kraje ji představuje jako skvěle fungující profesionální organizaci. Odborná veřejnost ji považuje za experta v péči o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Poslední zpráva České školní inspekce z června 2011 hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání žáků v základní škole speciální jako příklad dobré praxe. To nás motivuje ucházet se o titul "Nejlepší česká škola".
Veřejné aktivity: Škola SVÍTÁNÍ pořádá řadu aktivit pro odbornou i širokou veřejnost. Mezi tradiční patří kulinářská akce škol "Jak nám chutná Evropa", koncert "Svítání nejen pro SVÍTÁNÍ", novoroční koncert se Základní uměleckou školou "Novoroční souznění", Velikonoční a Vánoční jarmark, ples, Atletický parapohár pro žáky speciálních škol, integrační Letní sportiádu pro žáky školy a děti bez postižení a z dětských domovů, společenský večer věnovaný sponzorům, příznivcům školy a veřejnosti na závěr školního roku - Noc Grácií.
Výjimečnost: Škola Svítání se odlišuje komplexností služeb, které poskytuje. Vedle vzdělávání zajišťuje pro žáky zdravotnické služby (fyzioterapie a ergoterapie), řadu podpůrných terapií (logopedie, muzikoterapie, canisterapie, hiporehabilitace, psychorelaxace), sociální službu osobní asistence, každodenní dopravu žáků do školy a zpět, atd. Zakládá si na individuálním přístupu (ve třídě je v průměru 7 žáků a tři dospělí zaměstnanci). Výjimečná je také velmi úzká spolupráce s rodinou - rodiče se podílí na vytváření Ročních plánů rozvoje a diskutují s odbornými zaměstnanci (učitelem a terapeuty) vhodnou formu práce s dítětem ve škole i doma.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu