Základní škola Mohelnice

Název školy: Základní škola Mohelnice
Kontakt: Vodní 27, 78985 Mohelnice
Okres: Šumperk
Zaměření: Základní škola
Počet žáků školy: 490
Cíle, vize školy: Pedagogičtí pracovníci se řídí osnovami školního vzdělávacího programu VODNÍK. V = vzdělání, vědomosti i výchova; O = optimalizace, originalita i osobnost; D = dovednosti; N = nadnárodnost; Í = individualita i integrace; K = kreativita, kamarádství, komunikace
Úspěch školy: Škola se může pochlubit titulem Zdravá škola. Naši žáci se každoročně účastní přírodovědných, jazykových, sportovních i výtvarných soutěží, v nichž dosahují vynikajících výsledků.
Důvody: Rádi bychom přiblížili práci učitelů i žáků širší veřejnosti, představili nové netradiční metody a postupy ve výuce a seznámili s rozmanitou nabídkou výukových i volnočasových aktivit, jež naše škola nabízí.
Veřejné aktivity: - 3 krát ročně probíhají pracovní workshopy pro žáky a rodiče - divadelní představení dramatického kroužku pro žáky a rodiče - veřejná vystoupení kroužků – kytarového, tanečního, pěveckého - sběr hliníku - sběr víček od PET lahví - vytvoření barevného obrazce, odvoz k dalšímu využití - akce „věnuj mobil“ - celorepublikový sběr vysloužilých mobilních telefonů (recyklace, reparace pro děti v dětských domovech) - „Recyklohraní“ – zpětný sběr elektrozařízení a baterií - výuka anglického jazyka pro veřejnost
Výjimečnost: - V roce 2008 jsme získali statut „fakultní škola“, čímž jsme výrazně rozšířili spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. - V roce 2009 jsme se stali partnerskou školou projektu IVOŠ (zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol), jehož předkladatelem je UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy. Cílem projektu je zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programu. - Projekt Zdravá záda organizují a metodicky zabezpečují Univerzita Palackého v Olomouci a Krajská hygienická stanice Olomouc. Jde o cvičení na balančních míčích, jež přispívá ke správnému držení těla. - V roce 2010 jsme se zapojili do projektu Zdravá škola, jehož cílem je vytvoření pozitivního školního klimatu, velmi úzká spolupráce rodiny a školy, podpora zdravého životního stylu celé školní komunity a v neposlední řadě předcházení sociálně-patologickým jevům. - V rámci předmětu mediální výchova vydávají žáci časopis Vodník. - Škola nabízí žákům širokou škálu výukových aktivit: týdenní ekologické, lyžařské, jazykové, sportovní kurzy, sportovně-jazykový kurz ve Slovinsku a také turistický pobytový zájezd v Anglii. Výuka je zpestřena projektovými dny, besedami a exkurzemi. - Žáci si mohou vybrat z široké nabídky nepovinných předmětů, volitelných předmětů a volnočasových aktivit: kroužek anglického jazyka, pěvecký, taneční, kytarový, keramický, florbalový, sportovní, výtvarný… - Máme zřízeny třídy se skupinovou integrací. - Na závěr každého roku probíhá v Kulturním domě města Mohelnice „Akademie“ – vystoupení žáků, prezentace školy veřejnosti, vyhodnocení soutěží a odměnění nejlepších žáků. Také se v obřadní síni muzea koná slavnostní předávání vysvědčení žákům odcházejícím na SŠ. - Máme své internetové stránky www.zsm.cz

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu