Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Název školy: Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Kontakt: Provaznická 831, 70030 Ostrava
Okres: Ostrava-město
Zaměření: Environmentální výchova
Počet žáků školy: 408
Cíle, vize školy: Připravit žáky na praktický život. Vést je k samostanosti, zodpovědnosti, k vzájemné toleranci, k zájmu o prostředí, ve kterém žijeme. Budujeme pro žáky takové prostředí k výuce, které je inspirující, kam chodí žáci rádi. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí nejen pro žáky nadané a talentované pomocí inovativních přístupů k výuce , individuálním přístupem a podporou rozvoje jejich nadání, ale také pro žáky z méně podnětného prostředí a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde nám především o to, zapojit do dění ve škole také rodiče žáků i širokou veřejnost a to prostřednictvím společných aktivit, které nám napomáhají přirozenou cestou poznat jeden druhého, což je základní předpoklad pro dobrou spolupráci.
Úspěch školy: Voda – charta Země – 1.místo v mezinárodní výtvarné soutěži Opakované získání totulu Mezinárodní Ekoškola ( 2006-2008, 2008-2010, 2010 - 2015) Opakované získání titulu Škola udržitelného rozvoje 2006 - 2009 2. stupně udělený KEV Praha a Českou sekcí UNESCO titul Škola udržitelného rozvoje 2009 - 2012 1.stupně 2008/2010 - realizace projektu Škola 21. století - škola informací z OP VK - vybudování a provozování školního informačního centra
Důvody: Rádi bychom představili jiným školám pestrou škálu našich aktivit nejen výukových, ale také volnočasových.
Veřejné aktivity: Spolupráce s rodiči a veřejností -projekty: Rodiče a děti v jednom dresu ( sportovní akce), Pasování prvňáčků, Den Země, Den dětí, Projekt Ukliďme svět, Děti rozdávají radost, Kdo si hraje, nezlobí, Otevřená škola, Klub předškoláků, Bezpečná cesta do školy, Pocitový chodník, Do Evropy společně, Tvůrčí dílny s rodiči, Jsi čtenář - knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem , Škola hrou aneb Ostrava se baví
Výjimečnost: Zaměření na environmentální výchovu - získání titulu Mezinárodní Ekoškola 2010 - 2015, vybudování a provozovánání naučné stezky s pocitovým chodníkem na školní zahradě, revitalizace školní zahrady, vybudování učebny v přírodě, zřízení Centra ekologické výchovy MSK, ekologická učebna se skleníkem, projekty zaměřené na ekologii Školní informační centrum s knihovnou - využití ve výuce , využití v odpoledních hodinách Po celou dobu vyučování je k dispozici žákům i vyučujícím odborná pracovnice knihovny, která je jim nápomocna při vyhledávání a zpracovávání materiálů potřebných k výuce. Připravuje knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky, seznamuje s aktivitami také děti z okolních mateřských škol, organizuje pro žáky literární soutěže a v neposlední řadě se jim věnuje o přestávkách. V odpoledních hodinách je centrum k dispozici nejen žákům naší školy, ale i veřejnosti. Kromě využívání různorodých knižních a výukových fondů( beletrie, encyklopedie, časopisy, slovníky, DVD, hudební CD aj.) se mohou zúčastňovat také zajímavých akcí na podporu čtenářství - besedy, soutěže, výstavy, interaktivní pořady apod. Školní poradenské centrum, které zajišťuje všestrannou péči o žáky, pomáhá také rodičům a pedagogům při řešení různých výchovných a vzdělávacích situací.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu