Základní škola

Název školy: Základní škola
Kontakt: Rýmařovská 15, 79201 Bruntál
Okres: Bruntál
Zaměření: Jsme základní škola s I. a II. stupněm, základní škola praktická a speciální
Počet žáků školy: cca 145
Cíle, vize školy: Naše škola se zaměřuje na nejtěžší vzdělávání žáků. Ať už jsou to žáci, kteří mají lehkou mozkovou dysfunkci, nejrůznějších mozkových poruch až po Downův syndrom. Naše škola využívá hojně pomůcky interaktivních tabulí, rozšiřuje a modernizuje učebny pro budoucí povolání žáků.
Úspěch školy: Úspěchů je nespočet. Každoročně naše škola pořádá Divadelní festival Kytka, kde vystupují kroužky naši školy - taneční, divadelní, zpěv apod. Na náš festival se přihlašují i externí kroužky ze SVČ Bruntál, Organizace pro pomoc tělesně postiženým Polárka, Dětský domov Milotice apod. Tento festival trvá většinou dva dny. Naše škola se zapojila do několika projektů. Jedním z nich je Jsme lidé jedné země, kde žáky byli seznámení s cizími kulturami netradičním způsobem. Děti poznali kulturu Afriky, Vietnamu, Ukrajiny, Afghánistánu. Po ukončení daného okruhu navštívil naši školu rodilý mluvčí dané země. Dalším projektem je Profese 2012. Projekt Profese 2012 reaguje na negativní jevy ve speciálním školství, týkající se nízké udržitelnosti absolventů ZŠ praktických na středních školách. Tito mladiství předčasně opouští vzdělávací systém a jsou následně vedeni v evidenci ÚP, tím klesá jejich konkurenceschopnost na trhu práce a schopnost inkluze do společnosti. Moravskoslezský kraj má dle statistik druhý nejhorší výsledek v počtu nezaměstnaných mladistvých se základním vzděláním v praktické škole v ČR. Bruntálský region měl ke 30.9. 2008 těchto mladistvých 55. Projekt nabízí řešení pomocí modernizace výuky učebního předmětu Praktické práce ve všech ročnících praktické školy. Jedná se o vytvoření metodických materiálů a metod výuky s využitím ICT a zkvalitnění 3 a vytvoření 2 výukových prostředí. Projekt bude žáky intenzivně směřovat a profilovat po celou dobu jejich studia pro 5 jimi vyhledávaných učebních oborů a primárně je motivovat k jejich dokončení a stálému pracovnímu poměru. Projekt CIP: Projekt je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzděl. potřebami individuálně integrovaných do hlavního vzděl. proudu.V rámci projektu vzniknou transformací SPC v Moravskoslezském kraji centra integrované podpory,jejichž hlavním úkolem bude zajištění kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodické podpory pedagogickým pracovníkům,kteří vzdělávají žáky se spec. vzděl. potřebami (zdravotním postižením) individuálně integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu.Každé centrum bude zajišťovat poradenské a intervenční služby pro žáky s určitým druhem (případně druhy) zdravotního postižení. Stěžejní část činnosti center bude spočívat v individuální i skupinové práci s klienty (žáky a jejich rodiči). Dále budou centra zajišťovat odbornou,informační a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v různých oblastech speciálně pedagogické péče o žáky a mezirezortní spolupráci. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery - organizacemi zřizovanými MSK. Úspěchů je samozřejmě mnoho. Více na www.zsbr.cz
Důvody: Podle mého názoru, naše škola odbourává všeobecné mínění o speciálním školství. Díky našim aktivitám se žáci zviditelňují jen v tom nejlepším světle. Ať už se jedná o netradiční výzdobu, úspěchy ve výtvarných soutěží. Naši žáci jsou výjimeční ve výtvarných, zpěvných, divadelních, tanečních, tělovýchovných aktivitách. Letos slavíme 50 let založení školy, kde představíme celou naši historii po současnost.
Veřejné aktivity: Divadelní festival Kytka Soutěž karaoke - žáci již v druhém roce obsadili první příčky ze všech účastníků v Moravskoslezském kraji Úzká spolupráce se SVČ Bruntál - Noční hrátky, Výstup na Uhlířský vrch, Stanice přírodovědců apod. Open Haus - prevence drogové závislosti Výtvarná výstava našich žáků na zámku v Bruntále, Organizace tělovýchovné všestrannosti, kde samozřejmě našim žákům připadly první příčky ze všech speciálních škol v okrese Bruntál, Soutěž Zlatokopové - PC dovednost Den Romů - představení divadelního a tanečního kroužku Vánoční turnaj v sálové kopané - organizace utkání, naši žáci vyhráli 2. místo Okresní kolo recitace - 1. místo Střelba ze vzduchovky - naši žáci obsadili přední příčky Dopravní soutěž - 1. místo a mnoho dalších aktivit - více na www.zsbr.cz
Výjimečnost: Čím jsme odlišní? Už jen to, že jsme speciální škola, která byla veřejností vždy přijímána negativním způsobem. Ale díky našim projektům a volnočasovým aktivitám toto mínění odbouráváme do pozadí. Jsme hojně v médiích. A co se týče tzv. "nepřizpůsobivostí" romských občanů, naše škola dělá mnohé. Díky projektu Profese 2012 budou mít naši žáci větší úspěšnost vystudovat odborné učiliště - připravujeme naše žáky už od první třídy k jejím budoucím povoláním. Vychováváme naše žáky k úctě a povinnostem. Vytváříme pracovní sešity a učebnice. Když vyjdou naši školu, velmi rádi se vracejí a vzpomínají. Absolventi naši školy mají dobré vychování a kvalitní vzdělání. Na odborných učilištích se jim daří výborně, dokonce i lépe než absolventům ze Základní škol. Myslím si, že naše průprava životem jim dává mnohé a všeobecný přehled o životě, který nikde jinde nezískají. Mí kolegové žijí svou práci a věnují se žákům naplno.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu