Waldorsksá škola Semily

Název školy: Waldorsksá škola Semily
Kontakt: Tyršova 485, 51301 Semily
Okres: Semily
Zaměření: Vzdělávací program se hlásí k vzdělávacímu směru waldorfských škol a vychází ve své koncepci z jejich zkušeností. Především reflektuje poznatky a zkušenosti těchto škol v české vzdělávací soustavě a přizpůsobuje pedagogiku waldorfských škol místním podmínkám a zdejšímu kulturně-společenskému i pedagogickému prostředí. Jedná se o vzdělávací cestu, která má jasnou pedagogickou koncepci a dnes již známé výstupy i výsledky, která se snaží přispět k vnitřní proměně českého školství a jež se v jeho rámci podílí na uplatňování zásadního principu plurality a svobody. Tyto okolnosti umožňují aplikaci vzdělávacího programu nikoli nutně pouze ve školách tzv. waldorfských, nýbrž v jakékoli české základní škole, která se jeho principy chce aktivně řídit. Vzdělávací program je otevřený a přístupný všem, kterým jsou jeho východiska a cíle vnitřně blízké a kteří se s nimi ztotožňují. Možnost používat slovo se základem „waldorf“ v názvu vzdělávacího zařízení nebo v jiných označeních, souvisejících s pedagogickými službami, se však řídí specifickými pravidly a souvisí s ochrannou známkou. Waldorfské školy vytvořily v průběhu 20. století svébytný pedagogický proud, který se uplatňuje v mnoha vzdělávacích zařízeních nejrůznějších geografických, společenských a kulturních prostředí. Tento proud bývá zařazován mezi reformní, či alternativní pedagogická hnutí současnosti. Základy pedagogické koncepce waldorfských škol položil pedagog, spisovatel, filozof, sociální reformátor a umělec Rudolf Steiner. Pro vzdělávací program jsou však z jeho obsáhlého díla relevantní pouze jeho pedagogické příspěvky, rozvinuté a prověřené v mnoha desetiletích pedagogické praxe. Jím inspirovaná antropologická, psychologická, či metodická východiska waldorfské pedagogiky mají charakter doporučení a podnětu a každý pedagog je může přijmout pouze na základě své svobody. V tomto smyslu jsou určeny pouze pedagogům, nikoli žákům. Steinerovy (anthroposofické) názory a myšlenky tedy ve vlastním obsahu vzdělání a ve vyučování nehrají žádnou roli. K východiskům programu patří rovněž myšlenky a dílo dalších významných pedagogů. Obdobně program reflektuje a pedagogicky uplatňuje výsledky moderního vědeckého výzkumu, především poznatky věd o člověku. Vzdělávací program obsahuje a rozpracovává všechny vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Za klíčový a rozhodující považuje přitom požadavek moderní pedagogické vědy i pedagogické praxe, aby měly učební dokumenty i didaktika a metodika vyučování základ v pedagogické k tvořivé pedagogické antropologii a rovněž ve vývojové psychologii. Antropologie waldorfské pedagogiky usiluje o diferencovaný, všestranný a celostní pohled na člověka, z nějž by mělo vyplynout porozumění pro vývojové kroky jednotlivých věkových stupňů s jejich měnícím se vztahem ke světu a rozvíjejícími se schopnostmi a vlohami k učení. Z těchto skutečností je třeba vyvozovat veškeré otázky, týkající se metodiky, didaktiky a povahy vzdělávání obecně: - Učitelé pojímají školu jako pedagogicky utvářený prostor a své povolání jako vědomou a celostní vývojovou podporu osobnostního rozvoje žáků a pomoc ve všech oblastech vzdělávání, rozvoje kreativity, osobnosti a sociálních kompetencí. - Vyučovací předměty a vzdělávací činnosti mají charakter pedagogického prostředku a nástroje k osobnostnímu rozvoji žáka. - Obsah vyučování a učební látka se vyvozují z jejich vztahu k věku žáka. - Ve vzdělávání mají rovnocenné postavení obory a předměty, které slouží získávání kognitivního vědění, a prakticko-technologické a prakticko-umělecké obory, předměty a činnosti. Program tím sleduje všestranný a vyvážený osobnostní rozvoj žáka po stránce intelektuální a kognitivní, emocionální, i prakticko-manuální, popř. pohybové. - Významným hlediskem ve vzdělávání je další rozvoj, růst a zrání toho, co si žák ve vzdělávacím procesu již osvojil. Osvojené poznatky, dovednosti a způsobilosti (kompetence) by měly v dalším životě v novém kontextu zrát a zdokonalovat se, měly by být podnětem a výzvou k hledání nových aspektů a hledisek, k vnitřnímu růstu, k celoživotnímu procesu učení a vzdělávání. Proces školního vzdělávání by měl pěstovat a podporovat zájem, zkoumavý a badatelský přístup, vůli k učení, k tvůrčím činnostem a k aktivní zodpovědné spoluúčasti na společenském vývoji. - Veškeré vzdělání bez ohledu na vyučovací předměty by mělo usilovat o co největší propojenost s otázkami praktického aktuálního života. - Celostní vzdělávání by mělo žákovi rovněž umožnit zažít vztah úcty a obdivu k druhým lidem, k přírodě a ke světu obecně, k jeho smyslu, řádu, velikosti a kráse. Jedná se tu o mravní a duchovní rozměr vzdělávání, který hraje klíčovou roli v utváření životních hodnot, postojů a motivů jednání žáka. - Aktuální témata současnosti jako např. sexuální výchova, ekologická a environmentální výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství, dopravní výchova, informatika ad. tvoří průřezová témata a je nutné je integrovat do celkového vyučování a vzdělávání. - Ve školním vzdělávání se musí pedagogicky odpovídajícím způsobem projevit rozmanitost sociálního, kulturního a hospodářského života společnosti. - Program chápe vzdělávací činnost pedagoga jako tvořivé a živoucí utváření vyučování, v němž z pohledu jednotlivého pedagoga rozhodující roli hraje důkladné a hluboké zpracování učebního obsahu (látky) spolu se snahou o poznání vývojové situace dítěte na jedné straně a zcela konkrétní situace ve třídě na straně druhé. Z toho vyplývá zaměření programu na: a) člověka a vývoj, b) svět a kulturu, c) dítě, jeho situaci a potřeby, d) sebevzdělávání učitele. - Svoboda pedagogů spojená s vědomím jejich zodpovědnosti je lidskou podmínkou a pedagogickým předpokladem výchovy svobodných a aktivních lidských bytostí. - Klíčovým východiskem je také princip autonomie školy. Škola, která řeší a spravuje rozhodující záležitosti svého fungování a života samostatně, dokáže naplňovat své pedagogické poslání. - Pedagogickým a organizačním srdcem školy jsou pravidelná setkání a porady (konference) všech pedagogů školy. V nich dochází k jejich intenzívní spolupráci, která vede k řešení všech důležitých pedagogických, organizačních a správních otázek vedení školy. Konference pedagogů slouží zároveň realizaci principu permanentního dalšího vzdělávání pedagogů. - Podmínkou fungování waldorfské školy je mnohostranná těsná spolupráce školy s rodiči žáků. Úspěch pedagogického snažení školy závisí významnou měrou na úrovni komunikace a provázanosti školních vzdělávacích aktivit s výchovným působením rodiny
Počet žáků školy: Každý ročník má jednu třídu kolem 25 žáků
Cíle, vize školy: Vzdělávací program je ve svých cílech v souladu s principy moderního všeobecného vzdělávání a ztotožňuje se ve svých zásadách s progresivními pedagogickými trendy současnosti. Vzdělávací cíle navazují na východiska programu, především vycházejí z hlavního předpokladu své koncepce, kterým je celostní osobnostní rozvoj žáka. Tyto cíle proto v obecné a ideální podobě vedou k vytvoření následujících klíčových kompetencí a významných osobnostních rysů. Směřují: - k svobodné autonomní osobnosti, která dokáže nezávisle a logicky myslet, samostatně usuzovat, prožívat a jednat, která má zájem o okolní svět, je schopna se s ním vnitřně spojit a zodpovědně s ohledem na potřeby svého okolí uskutečňovat své intence; - k všestranně tělesně, duševně, duchovně i sociálně rozvinuté a v širším smyslu slova zdravé osobnosti, která si své zdraví uvědomuje a pečuje o ně; - k osobnosti, která je vybavena motivací a schopnostmi k celoživotnímu učení; - k osobnosti, která je sociálně kompetentní, je schopná spolupracovat a komunikovat s druhými, která má zájem o druhé a je schopná soucitu, respektu, ohleduplnosti a tolerance; - k osobnosti, která dokáže tvořivě a iniciativně jednat, kreativním způsobem reagovat na podněty života a vnějšího světa a která se k životním poměrům a situacím staví flexibilně. Tyto hlavní a nadřazené cíle v sobě zahrnují širokou škálu méně komplexních a nižších záměrů a cílů. Týkají se schopností, které souvisí s osvojením a aplikací jednotlivých oblastí poznatků a vědomostí a řady dílčích dovedností, zprostředkovaných vzdělávacím působením. Veškeré vzdělávání buduje předpoklady k tomu, aby byl žák schopen převzít zodpovědnost a péči za svůj budoucí osobní, občanský i pracovní život, aby jeho výchova a vzdělávání přešly přirozeným způsobem do sebevýchovy a sebevzdělávání a aby žák svůj život vedl ve smyslu vyváženého a všestranného uplatňování svých lidských kvalit. Za těchto předpokladů bude žák nejen schopen dostát požadavkům, které na něj moderní společnost klade a nebude jen jedním z jejich pasivních článků, ale může být i zdrojem poznání, tvořivosti, produktivity a inovace ve všech oblastech společenského života, a převzít tak i osobní spoluzodpovědnost za další kulturní a civilizační pokrok.
Úspěch školy: Vytvořena vstupní brána do Českého Ráje v oblasti Hlavatice Různé výstavy prací našich žáků Spolupráce s jinými WŠ Předpoklady pro celoživotní učení Spokojené a šťastné děti, které si umí poradit a pomoci druhým Klub volných novinářů udělil našemu školnímu časopisu Wšetečka ocenění v soutěži "Nejinspirativnější středoškolský časopis 2010" Studenti vytvořili ze semilské pustiny malý geopark.
Důvody: Absolvovala jsem 5,5 roku na klasické základní škole v Jičíně, ze které jsem přestoupila na ZWŠ a najednou jsem si připadla jak v ráji. Mohu samostatně myslet a ještě jsem v tom podporována. Máme předmět eurytmii, která podporuje soulad mysli a těla. Musela jsem se doučit druhý jazyk, protože jsou oba vyučovány od 1. třídy. I malování nabralo jiných rozměrů. Už od první třídy mají žáci sešity bez linek velikosti A4, do kterých si dělají pečlivé zápisy s obrázky. Též mě oslovilo vyučování v podobě epoch, kde máme praktické ukázky a pokusy k výuce pro lepší pochopení a uchopení látky. Do školy i ze školy chodím s chutí a radostí, i když musím ráno v 5 : 30 vstávat na autobus.
Veřejné aktivity: Grant z Nadace Partnerství - Bezpečné cesty do škol -pro lepší bezpečnost děti nejen WŠ. - Školní orchestr (viz také: www.waldorch.nasvet.cz) - Divadelní představení 8.třídy - Ročníkové práce žáků 9.tříd - Řemeslná epocha 9.třídy (kovářství, kovotepectví, pletení košíků aj.) - Vánoční jarmark s řemeslnými dílnami - Vánoční hra o narození Páně - divadelní představení učitelů pro žáky i pro veřejnost - Ples školy - Country bál (pořádá Sdružení přátel waldorfské školy - SPWŠ) - Velikonoční jarmark s vynášením smrtky - Adventní slavnost (pro 1.stupeň ZŠ) - Masopust (pro 1.stupeň ZŠ) - Den stromů (výsadba) - Letní tábor Hradčany u Mimoně (s uměleckořemeslným programem) - Adopce na dálku (učitelé i některé třídy) - Školní kalendáře (ve spolupráci se SPWŠ) - Školní časopis Wšetečka - Třídění odpadu (papír, PET, tetrapak) K dalším oblastem pravidelné spolupráce patří - Interní setkání učitelů waldorfských škol v ČR (další vzdělávání) - Řecké olympijské hry 5. ročníků waldorfských škol v ČR - Duhové divadlo - divadelní festival českých waldorfských škol (Písek) - Veřejné koncerty školního orchestru - Hudební vystoupení žáků v domově důchodců a při vítání nově narozených občánků města - Účast 4. tříd na městské dožínkové slavnosti Semilský pecen s vlastním komponovaným programem - Mnohostranná spolupráce školy se zemědělskou biofarmou ve Fořtu u Vrchlabí  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Partnerskou školou je Waldorfská škola v Norimberku (BRD). Úzce spolupracujeme také s Waldorfskou školou v německém Cottbusu. Spolupráce spočívá zejména v(e) - výměnných pobytech žáků a učitelů (Norimberk): obvykle reciproční týdenní pobyty žáků s ubytováním v rodinách bývají spojeny s různými uměleckými aktivitami (hudba, divadlo) - dopisování a setkávání žáků (Cottbus): dopisující si žáci se alespoň jednou ročně setkávají na společném jednodenním výletě - vzájemných hospitacích odborných učitelů (např. i jako součást výměnných pobytů) - uměleckých a dalších společných projektech: kurzy kaligrafie Beate Langer (Cottbus), společná hudební a pěvecká vystoupení, vzájemná účast na jarmarcích a slavnostech apod. K dalším mezinárodním aktivitám školy v oblasti dalšího vzdělávání učitelů patří i pořádání pravidelných přednáškových kurzů předního goetheanistického antropologa prof. W.Schada (BRD). Jednotliví učitelé jsou také aktivně zapojeni v pravidelné činnosti mezinárodních organizací waldorfských škol.
Výjimečnost: Myslím si, že je zde pro celého člověka - jeho hlavu, srdce i ruce. Celostní pedagogika znamená oslovovat v dítěti vyváženě jeho intelektuální, citovou i volní stránku. Prakticky se tak děje provázaností poznávacích, múzických a řemeslně- uměleckých činností. Podporující zdraví -tělesné, duševní i duchovní. Děje se tak na mnoha rovinách počínaje uspořádáním vyučování, rytmem dne i roku a konče specifickými předměty a výukovými činnostmi, které působí na zdravý rozvoj tělesnosti dítěte. Pestrost naučných, uměleckých a prakticko-řemeslných činností a důraz na hloubku prožitku se odráží na bohatém citovém životě dětí. Pravidelné slavení ročních svátků, setkání se spiritualitou jiných kultur a nakonec i tradiční ranní verše podněcující vztah úcty ke světu ve všech jeho úrovních představují důležité impulsy k rozvoji zdravého individualizovaného vztahu ke spiritualitě. Doprovázející vývoj dítěte - s jeho měnícími se potřebami, ale touhou po stabilitě. Vzdělávací program školy se důsledně odvíjí z poznání dětského vývoje. Učební látka a výukové činnosti nejsou cílem, ale nástrojem k podpoře tohoto vývoje. V období základní školy provází dítě zpravidla po dobu sedmi až osmi let jedna třídní učitelka nebo učitel. Ti mohou s tímto nástrojem lépe zacházet, protože své děti dobře znají. Podporující celoživotní učení - bez stresu, strachu ze selhání a nezdravé ctižádostivosti. Vycházíme z předpokladu, že jedinou opravdu spolehlivou a trvalou cestou k celoživotnímu učení je probuzení zájmu o poznání. Proto nepoužíváme jako motivaci známky, což vytváří jedinečné klima ve třídě a podněcuje i učitele k tvořivé pedagogické práci. KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení a) Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. b) Žáky vedeme k sebehodnocení. c) Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. d) Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. e) Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů a) Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. b) Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. c) Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže). d) Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci a) Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. b) Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. c) Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. d) Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. e) Podporujeme komunikaci s jinými školami u nás i v zahraničí (partnerské waldorfské školy). KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých a) Během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. b) Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. c) Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. d) Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. e) Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. f) Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti a) Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. b) Jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní). c) Ve výuce je kladen důraz na prožitek (navazuje na ŠVP ve waldorfských třídách MŠ). d) Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec. e) Žáky vedeme k třídění odpadů. f) Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. g) Žáky zapojujeme do mezinárodních projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci a) Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. b) Výuku doplňujeme o praktické exkurze. c) Individuálním přístupem a spoluprací s rodiči pomáháme žákům při profesní orientaci.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu