Základní škola, Liberec, Sokolovská 328

Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328
Kontakt: Sokolovská 328, 460 14 Liberec
Okres: Liberec
Zaměření: Hlavním posláním školy je poskytovat žákům úplné základní vzdělání s důrazem na všestrannost získaných vědomostí a dovedností a co možná nejširší uspokojení individuálních potřeb žáků. Škola se profiluje zaměřením na volejbal výtvarné činnosti. Od 6. – 9. ročníku si mohou žáci zvolit sportovní aktivity zaměřené na míčové hry s důrazem na volejbalové dovednosti a to volbou volitelných předmětů. Na 1. stupni mohou žáci svoje sportovní a pohybové aktivity rozvíjet v nepovinných a zájmových činnostech. Výuka zaměřená na výtvarné činosti je na 2. stupni realizována v rámci volitelných předmětů výtvarná kultura a počítačová grafika, dále pak formou exkurzí a výtvarných projektů včetně výtvarných soustředění. Žáci 1.- 5. ročníku mohou rozvíjet své výtvarné nadání v rámci volnočasových aktivit organizovaných školou.
Počet žáků školy: 497
Cíle, vize školy: • Poskytovat výchovně vzdělávací službu k dosažení cílů základního vzdělání. • Podílet se na výchově a vzdělávání mládeže talentované na volejbal, na výtvarné činnosti. • Využívat moderní metody výchovně vzdělávací práce. • Uplatňovat individuální přístup k žákům vyžadující speciální potřeby. • Dodržovat mravní desatero vytvořené pro ZŠ Sokolovská. • Zapojení celého pedagogického sboru do DVPP. • Realizovat ŠVP. • Účast projektech spolufinancovaných z ESF a rozpočtu ČR • Hledat nové způsoby komunikace s rodiči a docilovat sladění výchovného působení školy a rodiny.
Úspěch školy: Škola aktivně vstupuje do projektů spolufinancovaných ESF a rozpočtem ČR. Řada učitelů se aktivně do projektů zapojuje. V rámci projektů škola organizovala školení pro učitele z celého Libereckého kraje. Škola spolupracuje díky partnerství v celorepublikovém projektu s dalšími 17 základními školami z celé České republiky a má možnost na základě výměny zkušeností získávat cenné poznatky. Velmi pozitivně je škola hodnocena rodiči integrovaných žáků. Díky zodpovědnému a profesionálnímu přístupu pedagogů se tito žáci mohou zapojit do vyučovacího procesu, nadstandardní péči škola poskytuje v logopedické nápravě a nápravném čtení. Na škole působí o školní psycholog a 2 asistenti pedagoga. Díky nadstandardnímu technickému vybavení a kreativním učitelům, kteří mají zájem se dále vzdělávat,se škola stává moderní školou s moderními metodami výuky. V testování společností SCIO se naši žáci umisťují na předních místech v Libereckém kraji.
Důvody: Chceme prezentovat naši školu a chceme veřejnosti ukázat, že české školství je postaveno na dobrých základech, není ho třeba zatracovat, ale je nutné podporovat společenskou prestiž učitelů, neboť jejich společenská prospěšnost je nenahraditelná.
Veřejné aktivity: Naší snahou stále zůstává co nejlépe prezentovat školu na veřejnosti a získávat zájem rodičů budoucích prvňáčků. Proto škola aktivně spolupracuje s mateřskými školami a pro děti z mateřských škol organizuje zájmový kroužek „Předškolaček“. Děti se v kroužku zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy - malují, modelují, zhotovují drobné výrobky, zpívají, hrají divadlo, cvičí, plavou ve školním bazénu, pracují na počítači aj., a to vše pod vedením zkušených pedagogů.
Výjimečnost: Máme dobré zázemí pro sportovní aktivity - školní areál hřišť s fotbalovým minihřištěm, dvě tělocvičny a školní bazén. V rámci ŠVP ZV pořádáme pro žáky kurzy - turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký. Škola má nadstardantní vybavení informačními technologiemi a příkladné je i využívání těchto technologíí ve výuce. Pro výuku výtvarných činností je k dispozici keramická dílna a keramická pec, pořádáme výtvarná soustředění. Daří se nám pozvolna zlepšovat i vnitřní prostředí školy – naše škola je čistá, vyzdobená a vytváří příznivé klima pro žáky i zaměstnance.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu