Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.
Kontakt: Klášterní 2490, 47001 Česká Lípa
Okres: Česká Lípa
Zaměření: Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájila již 17 let svého působení. Charakteristika školy: •nízký počet žáků ve třídě (cca 15 žáků ve třídě) •individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. •rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima •moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,...), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky •kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají •každému žákovi je k dispozici školní psycholog a logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči •kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP "Klíč k životu" – naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí •přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči •zapojení žáků do mezinárodních projektů •projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí •výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.8 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE •Informatika od 1.třídy •výuka čtení tzv. genetickou metodou - vysoká čtenářská gramotnost • individuální plány pro nadané děti, individuální plány pro žáky s SPÚ • volitelný německý jazyk od 3.třídy • pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. •nabídka širokého spektra zájmových kroužků zdarma •příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí • měsíční pochvaly a odměny pro nejlepšího žáka z každé třídy •účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd. •organizujeme letní tábor, školy v přírodě •rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“ •spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou - Ekonomický klub Klíč, výuka finanční gramotnosti - pilotní škola v projektu Rozumíme penězům • muzikoterapie je součástí hudební výchovy a další....... více na www.skolaklic.cz
Počet žáků školy: 125
Cíle, vize školy: Základem naší práce s žáky je podporování zapojování všech žáků do výuky, dávat jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Za velmi důležité pokládáme, že je vedeme nejen k pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení, komunikace a všech dalších klíčových kompetencí. Cílem výuky a výchovy naší školy je: 1. Pomoci žákům, aby rozvíjeli živou, pátravou mysl, schopnost klást otázky a rozumně argumentovat a věnovali se úkolům a fyzickým dovednostem. 2. Pomáhat žákům, aby získali pochopení, vědomosti a dovednosti potřebné pro život v dospělosti a pro zaměstnání v rychle se měnícím světě. 3. Pomoci žákům, aby uměli efektivně užívat jazyk a číslo. 4. Pomoci žákům rozvíjet osobní morální hodnoty, toleranci k rasám, náboženstvím a různým způsobům života, vést je k respektu k náboženským hodnotám. 5. Pomoci žákům, aby pochopili svět, ve kterém žijí, a vzájemnou závislost jednotlivců,skupin a národů. 6. Pomoci žákům oceňovat lidské výdobytky a aspirace.
Úspěch školy: Vynikající výsledky žáků naší školy při získávání certifikátů z anglického jazyka YLE Vynikající výsledky při práci s dětmi s vadou řeči a další SPÚ Vysoká čtenářská gramotnost Práce žáků ve skupinách, umění prezentovat své výsledky, vyhledávat si informace, atd....
Důvody: Vynikající a netradičná práce třídního učitele (využíváme principů "Začít spolu - komunitní kruhy, potfoloia žáků, atd...) Netradiční formy výuky (projektová výuky, kooperativní zčení, činnostní a experimentální výuka, atd.) Genetická metoda čtení (vysoká čtenářská gramotnost Naše škola má vynikající výsledky při výuce anglického jazyka - vynikající komunikační schopností u žáků již od 3.třídy- už mají své první certifikáty.... Učitelé si tvoří své vlastní interaktivní výukové materiály
Veřejné aktivity: Tvořivé dílny Klíče Dílny pro předškoláky Odborné přednášky pro rodiče Dny otevřených dvěří Školní akademie Horse Club Klíč - hipoterapie - máme školního koně
Výjimečnost: •nízký počet žáků ve třídě (cca 15 žáků ve třídě) •individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. •rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima •moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,...), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky •kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají •každému žákovi je k dispozici školní psycholog a logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči •kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP "Klíč k životu" – naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí •přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči •zapojení žáků do mezinárodních projektů (Commenius, e-Twinning, Lanterna Futuri) •projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí •výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.8 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE •Informatika od 1.třídy •výuka čtení tzv. genetickou metodou - vysoká čtenářská gramotnost • individuální plány pro nadané děti, individuální plány pro žáky s SPÚ • volitelný německý jazyk od 3.třídy • pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. •nabídka širokého spektra zájmových kroužků zdarma •příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí • měsíční pochvaly a odměny pro nejlepšího žáka z každé třídy •účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd. •organizujeme letní tábor, školy v přírodě •rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“ •spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou - Ekonomický klub Klíč, výuka finanční gramotnosti - pilotní škola v projektu Rozumíme penězům • muzikoterapie je součástí hudební výchovy a další.......

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu