Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary

Název školy: Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary
Kontakt: Husova 992, 36251 Jáchymov
Okres: Karlovy Vary
Zaměření: Škola je integrovaným vzdělávacím zařízením města Jáchymov - slučuje předškolní zařízení a základní školu. Město jako celek je začleněno mezi lokality spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády. Škola si jako svou základní cestu zvolila směřování k modelu inkluzivního vzdělávání - k modelu, který může optimálně negativní dopady sociální exkluze.
Počet žáků školy: 144
Cíle, vize školy: Cílem je vytvoření školy, která nabídne vzdělávání všem dětem a žákům ve věku od 3 do 15 let, a to v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. Paralelně chceme vytvářet podmínky pro celoživotní vzdělávání občanů města - nejen pro věkovou skupinu 15+ (tj. 15 - 26 let), ale také pro všechny další věkové kategorie, které nabídka vzdělávání osloví. Od září 2011 působí v prostorách školy pobočka společnosti PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání,o.p.s. - spolu s ní se postupně buduje rámec rozsáhlé vzdělávací nabídky. V rámci Integrovaného vzdělávacího programu (IOP) je městem, školou a dalšími sociálními partnery připravován projekt na vybudování nízkoprahového zařízení v nevyužívaných podpodlažních prostorách školy. Toto zařízení pomůže řešit problémy cílové skupiny 15+ - dominantně osob ohrožených sociální exkluzí.
Úspěch školy: Škola v posledních pěti letech změnila od základu svou podobu - od zateplení přes nové víceúčelové hřiště k rekonstrukci zanedbané školní zahrady a k rozsáhlým úpravám vnitřních prostor a vybavení. Zdroje poskytlo jak město, tak vlastní aktivity školy v oblasti strukturálních fondů. Škola se v roce 2009 stala příjemcem čtyřmilionového grantu na realizaci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty v rámci 1.výzvy opatření 1.2 1.GG Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky tomuto projektu byl vytvořen základní rámec přechodu školy k podobě školy inkluzivního typu. Byly vytvořeny podmínky pro doprovodné specializované služby školního psychologa, pro široké aktivity v oblasti prevence celého spektra sociálně patologických jevů (Centrum prevence), pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování úrovně IT gramotnosti žáků i celého pedagogického kolektivu. V říjnu 2011 jsme se stali příjemci téměř čtyřmilionové dotace na realizaci projektu Inkluzivní škola - Transformace ZŠ a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu v rámci 4.výzvy opatření 1.2 1.GG Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci bude výrazně rozšířen systém specializovaných doprovodných služeb (logopedické, speciálně pedagogické, psychologické, služeb kariérového poradenství,...). Bude posílena oblast MGP (minimální garantované péče o děti předškolního věku včetně dětí zařazených do přípravné třídy), bude vytvořen systém záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávacího systému. Škola se paralelně zapojila do dalších výzev v oblasti EVVO - ochrany životního prostředí a dalších. Kompletní přehled je uveden na www.zsjachymov.cz. Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami a žáky s logopedickými vadami se otevírají možnosti reedukací a náprav.
Důvody: Chceme upozornit na skutečnost, že i tak malá škola jako je naše, škola která byla v předchozích letech často zmiňována pouze v problémových souvislostech, se může stát kvalitním vzdělávacím zařízením, které bude nejen splňovat představy žáků a jejich rodičů, ale stane se přirozeným centrem celoživotního vzdělávání v našem městě. Chceme, stejně jako vedení města, aby se škola stala jedním z přirozených center komunity.
Veřejné aktivity: Škola je součástí tzv. Lokálního partnerství lokality Jáchymov - sdružení subjektů, které směřují k jednomu cíli - pod vedením Agentury pro sociální začleňování vytvořit podmínky k snížení (k případné úplné eliminaci) dopadu sociální exkluze na skupiny vyloučených osob. Škola se velmi výrazně podílela na vytvoření Strategického plánu Lokálního partnerství lokality Jáchymov, úzce spolupracuje s obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a PECKA, zajišťuje provoz veřejného sportoviště umístěného v areálu školy, podílí se na všech přípravách přestavby mateřské školky a nízkoprahového centra, připravuje žádost o grant z OP VK - výzva č.37 IPO MŠMT - oblast individuálního vzdělávání (pro všechny ekonomicky aktivní občany města), spolupracuje s Úřadem práce - zajišťuje část veřejně prospěšných prací. Udržuje kontakty s Domem s pečovatelskoi službou - vystoupení žáků pro obyvatele domu, účastní se všech velkých akcí města a Lázní. Podílí se na udržování pořádku v okolí školy.
Výjimečnost: Školu navštěvuje více jak 40% dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ( s velkým zastoupením dětí romského původu). Proto jsou také vytvářeny podpůrné systémy, které rodinám našich žáků zjednodušší kontakty s odborníky. Pedagogický sbor využívá již několik let vysoce nadstandardní možnosti vzdělávání díky přímým grantům školy i díky partnerství v dalších projektech (zvláště se spol. PECKA). Vybavení školy je dnes nadstandardní a stále se zlepšuje (škola sama získala za cca 4 roky více než 11 mil. Kč prostřednictvím již citovaných projektů a dalších mimorozpočtových zdrojů). V současnosti nabízí velmi širokou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Jsme partnery nakladatelství Fraus - máme statut jejich knihovny, jsme zapojeni do aktivit Evropské komise - akce EAD (Evropská akce o drogách), spolupracujeme s UJEP v Ústí nad Labem - projekt Region, s organizací NT NATURAM budujeme školní naučnou stezku,...

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu