ZŠ Sportovní 260, Skalná

Název školy: ZŠ Sportovní 260, Skalná
Kontakt: Sportovní 260, 35134 Skalná
Okres: Cheb
Zaměření: bez specializace zaměření na využití prostředí malé obce, podporu sportovních aktivit a podporu pozitivního vztahu k životnímu prostředí
Počet žáků školy: 169
Cíle, vize školy: - vytvářet a udržovat instituci – školu jako místo zdravé činorodé aktivity a zdravých mezilidských vztahů mezi žáky a učiteli - poskytovat funkční, v praxi využitelné vzdělání - rozšířit aktivity školy na úroveň komunitního centra
Úspěch školy: - procentuelně vysoká zapojenost žáků do soutěží sportovních, znalostních a kombinovaných - opakovaná účast v celostátním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů - úspěšná realizace grantového projektu Technologie a komunikace - přeshraniční spolupráce s partnerskými školami v Bavorsku - projekt Kamarádství přes hranici, realizace několika menších projektů - úspěšné používání metody výuky počátečního čtení SFUMATO
Důvody: - propagace školy v rámci města a kraje - propagace metody SFUMATO - propagace přeshraniční spolupráce
Veřejné aktivity: - podíl na organizování Dětského dne ve městě - prezentace žáků na vánoční besídce, rozsvěcení vánočního stromu a jarmarku - příprava vstupu budoucích prvňáčků do školy a jejich pasování ve spolupráci s MŠ Skalná - spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti (vítání občánků, setkání generací) - nabídka zájmového vzdělávání a zájmových aktivit ve spolupráci s ZUŠ Luby, MěDDM Luby, Tanečním studiem Zdeňka Fialy a TJ Tatran Skalná
Výjimečnost: - používání metody výuky počátečního čtení SFUMATO - rozšířená výuka tělesné výchovy (3 hod./týdně, výjezdy na nestandardní aktivity) - samostatný předmět základy ekologie - dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů - pozitivní klima ve stále se vzdělávajícím pedagogickém sboru - vzhledem k typu školy velmi dobrá vybavenost počítači a interaktivními tabulemi

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu