Základní škola a Mateřská škola Dolní Dubňany, okres Znojmo

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Dubňany, okres Znojmo
Kontakt: Dolní DSubňany 74, 671 73 Tulešice
Okres: Znojmo
Zaměření: Jsme vesnická malotřídní škola, v níž se v letošním školním roce vzdělává 48 žáků. Žáci 1. – 4. ročníku se učí podle ŠVP Škola pro děti. Jsme škola bez jakékoliv specializace. Snažíme se pouze, aby děti chodily do školy rády a aby je učení bavilo. Mezi zájemce o naši školu patří zejména: · žáci z Horních a Dolních Dubňan · žáci z okolních obcí, které přilákala filosofie naší školy · žáci z okolních obcí, jejichž rodiče mají špatnou zkušenost s méně osobním prostředím a vztahy na některých velkých školách v letošním roce navštěvuje naši školu · 15 žáků z Dolních Dubňan · 13 žáků z Horních Dubňan · 11 žáků z Dobřínska · 5 žáků z Rešic · 2 žáci z Dukovan · 1 žákyně z Moravského Krumlova · 1 žák z Jamolic, Výuka je realizovaná pomocí těchto metod a forem práce: · skupinová práce · prvky Daltonského plánu · Metody kritického myšlení · Činnostní učení · Splývavé čtení v 1. ročníku · Celoroční témata ve vlastivědě – Česká republika, dějiny českých zemí, Evropa – jejichž výstupem jsou knížky, které si děti během školního roku vlastnoručně vytvoří. Velký význam přikládáme osobnostní výchově - posílení vlastního já, vztahů k rodině, škole, kamarádství. Ve škole máme školní parlament v čele s dětským ředitelem.
Počet žáků školy: 48
Cíle, vize školy: Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit školy je dát žákům kvalitní základ vzdělání a vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže zejména · Vyjádřit a obhájit své názory · Vyhledávat informace a pracovat s nimi · Smysluplně používat získané poznatky a dovednosti · Plánovat a organizovat svou práci · Pracovat samostatně, spolupracovat ve dvojici a ve skupině · Pracovat s chybou · Učit se tvořivě myslet a pracovat Jsme otevřená škola pro žáky, jejich rodiče i prarodiče, studenty PdF, kolegy – učitele i širokou veřejnost. Chceme děti nejen vzdělávat, ale naučit je trávit kvalitně volný čas. Proto nabízíme řadu zájmových kroužků: · Angličtinu pro 2. ročník · Flétny · Sborový zpěv – školní pěvecký sbor Klíček · Sportovní hry · Aerobic (pro 3. – 5. ročník) · Miniaerobic (pro předškolačky od 4 let a žákyně 1. a 2. ročníku) · 2 skupiny mažoretek · 2 skupiny country tanců · informatiku · keramiku · náboženství · dyslektický kroužek Jsme také „malé vzdělávací středisko“ pro kolegy z regionu. Máme akreditaci vzdělávací instituce. Dvakrát ročně pořádáme sobotní semináře, na nichž si účastníci mohou vybírat z řady dílen, které máme také akreditované. Některé z nich vedou naši pedagogové. Vysočina Education a Středisko služeb školám Blansko k nám uspořádalo studijní sesty pro učitele, spolupracujeme s PdF MU Brno na projektu "Školní kurikulum ve výuce žáků s SVP na 1. stupni ZŠ"
Úspěch školy: Úspěchy žáků · 3. místo na mistrovství ČR v country tancích ve Znojmě (2008) · 1. místo na soutěži v country tancích „O Medláneckou sýpku“ – Brno 2010, 2011 · výborné výsledky ve SCIO testech – 5. ročník · na soutěžích pořádaných školami našeho okresu (ve zpěvu, vybíjené, fotbale, a atletické olympiádě malotřídních škol) každoročně obsazujeme medailové pozice · naše mažoretky jsou žádané na kulturních akcích v okolí, za rok absolvují spoustu vystoupení Úspěchy pedagogů · 3. místo v soutěži Pedagogická tvořivost v roce · čestné uznání v soutěži Pedagogická tvořivost · Spoluautorství na učebnici Vlastivěda pro 4. ročník – Nová škola (2006) · V roce 2005 slavila naše škola 200 let od svého založení. Při této příležitosti byl proveden agenturou Dobrý den zápis do Guinessovy knihy rekordů – vytvořili jsme nový rekord Nejvíc vysvědčení z jedné školy na jednom místě a dopátrali jsme se nejstaršího vysvědčení z roku 1 909.
Důvody: Domníváme se, že · „máme co ukázat“, mohli bychom některé školy v inspirovat · naši žáci by rádi prezentovali výsledky své práce · i v malé škole je možno realizovat kvalitní výuku, malý kolektiv je mnohdy více tvůrčí a produktivní než velký
Veřejné aktivity: · Mikulášská nadílka · Vánoční koncert a jarmark v Mor. Krumlově, Dolních Dubňanech i v okolních obcích · Dny otevřených dveří – 4 x ročně · Odpolední čtení pro děti a rodiče · Výuka plavání · Noc s Andersenem · Škola v přírodě (někdy poslední den s rodiči) · Dvoudenní výlet s rodiči · Vystoupení na kulturních akcích v Dolních Dubňanech, Moravském Krumlově i v okolních obcích · Výuka ve střediscích ekologické výchovy · Návštěva divadelních představení
Výjimečnost: · téměř „rodinné prostředí“, všichni se navzájem dobře známe · malý kolektiv učitelů naladěný na stejnou notu · dobrá spolupráce MŠ a ZŠ (účast předškolních děvčat v kroužcích miniaerobicu, mažoretek, kroužek Předškolák, který slouží seznámení dětí se školou, budoucí učitelkou, navázání vztahů s rodiči, cílenou přípravou na školu) · máme velmi dobré vztahy s obcí · nadstandartní vztahy s rodiči – ti se velkou měrou podílejí na životě školy. Jsou bráni jako partneři, kteří mohou pozitivně ovlivnit dění ve škole. Účastní se mimoškolních akcí, jezdí na výlety, sponzorují některé kroužky, vozí děti na vystoupení. Když jedeme na soutěž v country tancích, je plný autobus. Rodiče vezou transparenty, jsou „hodně slyšet“, čímž vybičují děti k maximálnímu výkonu. Dvakrát byli oceněni naši tatínci jako nejlepší fan klub. · Naši bývalí žáci nás rádi přijdou navštívit, absolventi školního sboru vystupují s našimi žáky na Vánočním koncertu. · naše motto: Pracujete-li tam, kde je láska, radost a smích a kde si vás váží a máte svou práci rádi, jste ochotni pracovat s dvojnásobným úsilím. Zjišťujete, že máte talent a schopnosti, o kterých se vám dříve ani nesnilo. L. L. Hay · žáci pracují podle plánů na 2 týdny, které mají v ŽK · jsou vedeni k pravidelnému sebehodnocení i k hodnocení práce spolužáků, což napomáhá jejich dalšímu rozvoji a individuálnímu pokroku. · na konci každého pololetí dostávají kromě známek obsáhlé slovní hodnocení · na konci každého pololetí hodnotí děti také práci učitelek · kromě společných informativních schůzek s rodiči dvakrát ročně probíhají konzultace o prospěchu ve složení žák – rodič – učitel

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu