ZŠ a MŠ J.K.Tyla, Tylova 2391, Písek

Název školy: ZŠ a MŠ J.K.Tyla, Tylova 2391, Písek
Kontakt: Tylova 2391, 39811 Písek
Okres: Písek
Zaměření: V hlavní činnosti poskytuje škola předškolní a základní vzdělání – zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu, umožňuje žákům též náboženskou výchovu. Poskytuje základní vzdělání. Připravuje své žáky pro další studium a životní praxi. Jinou specializaci škola nemá. V 7.-9.ročníku je sportovní třída zaměřená na všeobecnou sporovní výchovu a basketbal chlapců.
Počet žáků školy: 650
Cíle, vize školy: STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA KAJETÁNA TYLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEK, TYLOVA 2391 I. HLAVNÍ CÍLE 1. DOBŘE VYUČOVAT Realizace zásad a naplňování cílů Rámcových vzdělávacích programů pro základní a předškolní vzdělávání ve všech oblastech včetně průřezových témat. Základem všeobecného rozvoje žáků jsou pilíře jazykového (čtenářská gramotnost, cizí jazyky), přírodovědného (EVVO), matematického (finanční gramotnost), ICT, kulturně-uměleckého a osobnostně-sociálního vzdělávání. 2. DOBŘE REPREZENTOVAT Udržení velmi dobrého postavení školy v konkurenci ostatních základních škol ve městě Aktivní podíl na společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. Realizaci základních směrů vytýčených Strategií rozvoje města Písku pro školství. Postupné posilování pozice školy jako vzdělávacího, sportovního a kulturního střediska širší občanské komunity. 3. DOBŘE SPOLUPRACOVAT Utváření pospolitého pracovního prostředí školy vytvářením přátelské (ale náročné) pracovní atmosféry ve vzdělávacím procesu i pedagogickém a žákovském kolektivu. Rozšiřováním kompetencí a osobní odpovědnosti pracovníků za kvalitu práce školy. Podpora iniciativního přístupu a oceňování kvalitní a inovativní práce. II. PRIORITY 1. Výchova a vzdělávání Upevnění školního vzdělávacího programu START! ve vyučování, průběžné vyhodnocování a evaluace školních vzdělávacích programů v MŠ a ZŠ účast v celostátních testech hodnocení výsledků vzdělávání žáků, analýza výsledků, kontrolní a hospitační činnost, účast v didaktických a jiných soutěžích, systém volitelných a nepovinných předmětů; Prevence patologických sociálních jevů - vandalismu, násilí, šikany, rasismu, xenofobie a zneužívání návykových látek prevence - represe, spolupráce s rodinou a odborníky, rozvoj činnosti vlastního školního poradenského pracoviště (psycholog, preventista sociopatie, výchovný poradce), aktualizace minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, seznamovací kurzy, třídnické hodiny, sociometrie, školní parlament, Strážný anděl apod. činnost školní družiny a školního klubu pasivní bezpečnost v areálu školy – kamerový systém (městský, vlastní); Péče o integrované zdravotně postižení žáky, žáky se specifickými poruchami učení a chování a péče o mimořádně nadané žáky asistence, reedukace, logopedie, individuální vzdělávací plány, zajištění bezbariérového přístupu do školy; Zkvalitnění a rozšíření jazykového vzdělávání žáků široká nabídka v rámci povinných, nepovinných a volitelných předmětů a kroužků, jazykové kurzy; Zapojení do regionálních, celostátních a mezinárodních projektů aktivní vyhledávání, např. Comenius Spolupráce škol, Přírodní zahrada, Bezpečně do školy, Výuka dějin 20. století, Oranžová učebna…; Využití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a výchově vzdělávací materiály, přístupy, komunikace, EU Peníze školám – šablony; Využití doplňkové činnosti pro rozvoj mimovyučovací a mimoškolní činnosti dětí, mládeže i dospělých  kroužky, pronájmy, flexibilita; Podpora sportovních aktivit a všeobecné sportovní průpravy  sportovní kurzy, důraz na všeobecnou rekreačně sportovní přípravu všech žáků  spolupráce s TJ Sokol Písek basketbal, házená, florbal,  zpřístupnění školních hřišť; Školní studijní a informační centrum  dokončení projektu v krytu CO (knihovna, mediatéka),  prostory pro školní klub před krytem (vyřešení zatékání); 2. Lidské zdroje Dlouhodobá příprava učitelů na změny ve vzdělávání  posilování manažerských a rozhodovacích dovedností vedoucích pracovníků,  rozvoj činnosti akreditovaného střediska DVPP,  podpora účasti pedagogických pracovníků v akreditovaných programech dalšího vzdělávání - kooperativní učení, ICT gramotnost, jazyková vybavenost,  zaměření hodnotících rozhovorů vedení školy na konkrétní podporu a profesní růst vyučujících; Rozvoj nabídky kurzů pro mimoškolní veřejnost  spoluúčast na tvorbě systému celoživotního vzdělávání ve městě; Vytváření a posilování tradice školy a kultury školy  realizace tradičních akcí a projektů školy (akademie, absolventský ples, koncerty a jiná vystoupení),  podpora veřejné činnosti zaměstnanců školy, oceňování jejich aktivit v sociální, kulturní a sportovní oblasti,  prezentace úspěchů učitelů a žáků, pocit hrdosti na školu,  atmosféra školy zaměřená na toleranci, vzájemnou úctu, odpovědnost za výsledky práce a následky svého konání; 3. Materiální a technické zajištění Modernizace školní budovy ZŠ  řešení energetické náročnosti školních budov, dokončení rekonstrukce oken a zateplení fasád,  zastřešení školy a nástavba prostor pro zájmovou a klubovou činnost,  rekonstrukce rozvodů vody, elektřiny a topení, rekonstrukce sociálního zařízení,  vybavení škol potřebným zařízením a učebními pomůckami,  rekonstrukce odborných učeben a laboratoří (fyzika, chemie, přírodopis, výtvarná výchova),  rozvoj vnitřní internetové bezdrátové sítě a komunikačního systému, obnova vybavení počítačovou technikou (zastarávání); Modernizace školního areálu ZŠ  dokončení školního sportovního areálu (atletika) včetně tělocvičen,  rozšíření parkování v areálu školy, zvýšení dopravní bezpečnosti v areálu i mimo areál školy,  rekonstrukce zahradního domku a školní zahrady (katastr, stavební úpravy, vybavení, přírodní zahrada); Modernizace MŠ  řešení energetické náročnosti školních budov,  zařízení zahrad; 4. Public relations – Vztahy k veřejnosti Informovanost rodičů o výsledcích vzdělávání žáků  systém třídních schůzek a konzultačních odpolední, dny otevřených dveří; Publikační činnost  školní časopis, školní kalendář, průběžné informace o životě a práci školy v regionálních a celostátních médiích,  publikace zkušeností z realizace ŠVP na portálu www.rvp.cz a v odborném a pedagogickém tisku; Webové stránky školy www.zstylova.cz  plný informační servis,  komunikace mezi rodiči, žáky a školou (omlouvání dětí, správa databáze, elektronická třídní kniha a žákovská knížka),  prostředek vzdělávání - výukový portál; Příprava nových společných akcí rodičů s dětmi a učiteli  rozsvěcování vánočního stromu, lampiónový průvod a táboráček, množstevní rekordy, třídní představení v aule školy apod.
Úspěch školy: Škola má za sebou 20 let činnosti. Za tu dobu se z úplné nuly vyškrábala k pedagigickým výšinám. K hlavnímu úspěchu patří, že je o nás zájem a že se o nás ví. K velkým úspěchům patří... ŠKOLNÍ ČASOPIS TYLÁČEK Uzavřený devatenáctý ročník a 77 vydaných čísel našeho čtvrtletníku svědčí o jeho tradici, kvalitě a oblibě. Slouží jako prostředník mezi rodinou a školou, kronika, informační bulletin a navíc dává i příležitost prezentovat literární a grafické práce žáků, přináší zážitky ze života tříd. Na jeho vzniku se podílela redakční rada 6 dětí – členů redakčního kroužku, kterým pomáhají a radí paní učitelka Laksarová a paní zástupkyně Trpáková, na grafické úpravě spolupracuje pan učitel Kozelka a pan zástupce Koc. Časopis je prezentován také na webových stránkách školy www.zstylova.cz. Členové kroužku využívají k novinářské práci i pro své studijní účely redakční místnost. Mají zde k dispozici počítač připojený k vnitřní síti i internetu a veškeré příslušenství a další potřebné pomůcky ke své práci (fotoaparát, diktafon, tiskárna atd.) MEZINÁRODNÍ AKTIVITY V letošním školním roce jsme s kolegy v „evropském“ týmu pilně pracovali již v třetím mezinárodním projektu z programu Celoživotního učení (jsme tak jednou z nejúspěšnějších škol široko daleko). Název projektu je SCHOOL GARDEN = GREEN CLASSROOM (ŠKOLNÍ ZAHRADA = ZELENÁ UČEBNA). Dva roky pracujeme na tom, abychom ve spolupráci s kolegy a dětmi po celé Evropě pomohli přeměně naší školní zahrady na „zelenou“ učebnu. Zároveň budou mít učitelé i děti pracující na projektu možnost setkat se s ostatními řešiteli jak u nás, tak i vyjet do zahraničí (povinnost 24 mobilit za 2 roky). Partnerské školy: · ZŠ J. K. Tyla a Mateřská škola Písek, Česká republika www.zstylova.cz · Cukurova Ilkogretim Okulu, Mersin, Turecko www.mersincukurovaio.meb.k12.tr · Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Iasi, Rumunsko http://www.liceulcantemir.com/ · Direzione Didattica "L. Capuana", Aragona, Itálie – Sicílie www.direzionecapuana.it · Canning Street Primary School, Newcastle upon Tyne, Anglie UK ABSOLVENTSKÝ PLES 7. absolventský ples školy se bude konat v pátek 17. června 2011 v Kulturním domě v Písku. Jeho přípravy se aktivně ujali žáci 9. tříd pod vedením svých třídních učitelek a za pomoci dalších zaměstnanců školy a některých rodičů. Všichni společně připravovali program plesu, tabla, počítačové prezentace, předtančení, slavnostní nástup, tombolu, výzdobu sálu a půlnoční překvapení. Ples je pro žáky přísně nealkoholický, žáci mají vyčleněn speciální nealkoholický bar, v němž na žeton, který obdrží od SRŽPŠ mají k dispozici nealkoholické míchané nápoje. Nedocenitelnou pomocí je nabídka soukromé HŠ Yamaha, jejíž hudební skupina Yamaband celý večer doprovází. Ke zdárnému průběhu plesu přispěly rovněž dary sponzorů z řad rodičů. Ples se stal další tradiční akcí, důstojným zakončením školní docházky vycházejících žáků a významnou společenskou událostí v životě školy i města. Na absolventský ples již 3. rokem navazuje další z lekcí společenského chování pořádaná pro vycházející žáky hotelem U Kapličky, manželi Grégrovými. Při ní žáci dostávají lekci stolování, stolničení a náležitého chování ve společnosti s praktickými ukázkami a obědem na rozloučenou se školou. Obě akce jsou nejen důstojným zakončením povinné školní docházky, ale také naplňují požadavky průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. atd.
Důvody: Myslíme si, že škola je takovou vlajkovou lodí píseckého základního školství. Začali jsme již před několika lety s akcemi, které se dnes mnohde objevují. Šatnové kříňky máme již 15 let, 10 let zde funguje žákovský parlament (akce typu Den naruby, DEn bláznivých účesů, Barevný týden, charitativní akce, Kuličkyáda, Vlaštovkyáda...), od počátku školy před 20. lety jezdíme na jazykové kurzy v přírodě, pracuje zde Ekotým a chceme se stát Ekoškolou, ve škole máme studijní a informační centrum (knihovna, mediatéka), školní poradenské pracoviště (psycholog, preventista sociopatie, výchovný poradce), profilujeme se širokou nabídkou volitelných předmětů a kroužků, jsme zapojeni do akcí Mléko do škol a Ovoce do škol, na 2. stupni jsou vždy v pondělí 1. hodinu třídnické hodiny, máme zpracovanou metodiku "Jak na TH?", při volbě povolání spolupracujeme s ÚP Písek, při prevenci kriminality s MP Písek, pořádáme celoškolské projekty EVVO a CO, škola bylapřijata do projektu Školní přírodní zahrady v rámci projektu Krok za krokem jihočeského CEGV Cassiopeia Č.Budějovicích, vlastní minigalerie a vernisáže výstav, fotogalerie, pečujeme o mimořádně nadané i postižené děti, vydáváme info brožuru JDEME DO ŠKOLY, prvňáci a šesťáci jezdí na seznamovací kurzy, na 2. stupni máme turistický, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz,
Veřejné aktivity: Školička - přípravka pro budoucí prvňáčky, si klade za cíl připravit dítě předškolního věku na klidný a příjemný vstup do základního vzdělávání. Děti pod vedením zkušených učitelek provádějí různé hry a cvičení tak, aby se jim nenásilně rozvíjela jemná motorika ruky, koordinace pohybů, aby získaly obratnost v mluveném projevu, zlepšovalo se držení tužky a podobně. Ples školy Vánoční koncert V tanečním rytmu - kurzy taneční a společenské výchovy Akademie ke Dni matek Vystoupení školní družiny v Domovince, Domě s pečovatelskou službou apod. Účast školního sboru na vítání občánků Kalendář školy Almanach školy k 10. a 20. výročí školy
Výjimečnost: Škola je akreditovaným střediskem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a školicím střediskem Státní informační politiky ve vzdělávání. Pro účely doplňkové činnosti má vydány živnostenské listy: · Hostinská činnost (stravování cizích strávníků) · Výchova a mimoškolní vzdělávání (zájmové kroužky) · Masérské, rekondiční a regenerační služby · Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (další vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotní vzdělávání) · Vydavatelské a nakladatelské činnosti · Realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) · Výuka jazyků · Pronájem a půjčování věcí movitých Máme stravovací minitým, jehož členy jsou vedoucí školní kuchyně, pracovnice provozující školní bufet, zástupce z řady rodičů i předsedkyně EKO týmu. Hlavním úkolem stravovacího minitýmu je ozdravit životní styl našich strávníků. Také naši pracovníci se podíleli jako lektoři na DVPP, ředitel školy je dlouholetým lektorem a tutorem dalšího vzdělávání ředitelů škol při PedF UK Praha, podílel se na přípravě studijních opor pro distanční studium ředitelů škol. Zástupkyně ředitele M. Trpáková a paní učitelka R. Lehnertová jsou školitelkami v programu Tvořivá škola, ve škole proběhlo několik ukázkových hodin, kurzy probíhaly i v Českých Budějovicích a Příbrami, v létě se ve škole konala další z cyklu Letních škol pro vyučující z celé ČR. Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol, v letošním roce jsme se zapojili do tříletého projektu Tvořivé školy – Čtení a psaní s porozuměním. Pod školu (vedení) patří 4 mateřské školy. Kurz malby, kresby a fotografování v přírodě a Sochařské a kamenické sympozium.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu