Mensa gymnázium, o.p.s.

Název školy: Mensa gymnázium, o.p.s.
Kontakt: Španielova 1111, 163 00 Praha 6 Řepy
Okres: Praha
Zaměření: Jsme škola pro mimořádně nadané studenty. Základní podmínkou přijetí na Mensa gymnázium je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad 130).
Počet žáků školy: 154
Cíle, vize školy: Mensa gymnázium je škola určená dětem, u kterých standardizované psychologické testy prokázaly nadprůměrné nadání. Zřizovatelem školy je Mensa ČR. Hlavním cílem této organizace je využití inteligence ve prospěch lidstva. Shodný cíl má i naše gymnázium, které se snaží pro mimořádně nadané děti vytvořit optimální podmínky pro jejich rozvoj.
Úspěch školy: Úspěšně vzděláváme studenty s nadprůměrným IQ (2% populace), jejichž vysoký intelekt je často provázen poruchami v sociálním kontaktu. Důsledkem je téměř 100% přijetí našich studentů na vysoké školy.
Důvody: Chceme zpřístupnit širší veřejnosti unikátní projekt školy, kterou založila Mensa ČR. Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že ačkoli existuje mezinárodní Mensa International a celá řada národních poboček, jsme jedinou školou, která byla touto národní pobočkou Mensy založena.
Veřejné aktivity: Logická olympiáda - soutěž pro studenty 1.-5. ročníku ZŠ a 1.-4. ročníku SŠ, kterou pořádá náš zřizovatel, Mensa ČR. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Studenti sexty a septimy se zapojili do projektu Mladé fronty Studenti čtou a píší noviny a slavili velké úspěchy v podobě několika článků, které jim vyšly v Mladé frontě dnes. Občanské sdružení Život dětem - účast na celostátní sbírce Srdíčkový den Ve dnech 25.-27.11. 2010 se naše škola zúčastnila veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis. Aktivní účast na mezinárodní konferenci s názvem Inovačné formy a metódy práce s nadanými žiakmi, kterou pořádala 28.-29.4.2011 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, Lekárska fakulta UK a Pedagogická fakulta UK, pod gesciou Bratislavského samosprávneho kraja. Aktivní účast na interaktivní dílně s mezinárodní účastí dílně s názvem Prezentace osvědčených metod a forem práce s nadanými dětmi se zaměřením na rozvíjení matematických schopností, kterou pořádala Základní škola Zlín-Malenovice dne 25.11.2010 v rámci projektu Vzdělávání nadaných dětí pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Aktivní účast na Klubu rodičů Společnosti pro talent a nadání – STAN-ECHA. Natáčení ČT 1 do pořadu Sumasumárum – debata s našimi studenty o finanční gramotnosti. Natáčení ČT 2 do pořadu Nehasit, hořím – o studentovi kvarty Natáčení agentury Nová Čína - reportáž o naší škole pro mimořádně nadané děti 26.10.2009 pro čínskou televizi. Natáčení televize Nova do pořadu Střepiny s naším školním metodikem prevence sociálně patologických jevů rozhovor o netholismu, což je závislost na internetu a počítačových hrách. Kolega Martin Kalivoda se na naší škole specializuje na tuto problematiku, je považován za jednoho z odborníků v této oblasti, spolupracuje s krajskou metodičkou prevence pro Prahu a je často zván i na školení pro metodiky prevence na školách. Dvakrát se zúčastnil živého vstupu v ČRo 2 na téma internetová nebezpečí a netolismus. Nastínili jsme spolupráci na projektu netolismu s jinými školami v Praze. Naše učitelka matematiky PhDr. Eva Patáková se ve dnech 13. – 18.10. 2010 zúčastnila mezinárodní konference Kangaroo Meeting v Bazaleti v Gruzii. Byla členkou pětičlenného týmu z České republiky, který byl vyslán vybírat úlohy do letošního ročníku soutěže Matematický klokan. Spolu s představiteli dalších zemí, které jsou do Klokana zapojené, se účastnila prací na sestavení testu pro kategorii Junior (na každé kategorii pracuje tým cca dvaceti lidí). Naše kolegyně Veronika Riedlbauchová režírovala operu Slavík a růže na námět pohádky Oscara Wilda. Premiéra se konala 11.4.v divadle Disk.
Výjimečnost: Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, mladý pedagogický sbor, vysoké procento mužů ve sboru, individuální přístup, kolektiv podobných vrstevníků, nízký počet studentů ve třídě, rozvoj nadání každého studenta, důraz na prezentaci prací před ostatními studenty, podporu zvídavosti, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb, výběr volitelných předmětů, ročníkové a seminární práce, projekty, vstřícnost a otevřenou komunikaci, transparentnost a flexibilitu. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na vysoké školy. Práce výchovné poradkyně a 2 psychologů nám umožňuje provádět nadstandartní péči o studenty s SPU - eliminaci poruch a používání spec. pomůcek, vytvářet individuální vzdělávací plány. Používáme elektronickou žákovskou a elektronickou třídní knihu, máme bodové a slovní hodnocení. Studentům umožňujeme získat během studia jazykové certifikáty.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu