ZŠ Campanus, Praha 4

Název školy: ZŠ Campanus, Praha 4
Kontakt: Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4
Okres: Praha
Zaměření: Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děti vedou zkušení, ale nezkostnatělí pedagogové. Třídy II. stupně jsou zaměřeny na matematiku, sport a humanitní předměty. Zaměřujeme se na: * výuku anglického jazyka již od 1. ročníku (anglická družina, výuka s rodilým mluvčím) * výuku druhého cizího jazyka a informatiky * moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích) * pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova) * estetickou a dramatickou výchovu
Počet žáků školy: 445
Cíle, vize školy: Usilujeme o vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s přátelskou a tvůrčí atmosférou, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život Jižního Města. Vzdělávání na naší škole je založeno na čtyřech pilířích (Mezinárodní komise UNESCO - Vzdělávání pro 21. století): * učit se poznávat * učit se jednat * učit se žít * učit se být Učit se poznávat * spojováním dostatečně širokých obecných znalostí s příležitostí pracovat v malém počtu předmětů do hloubky * zároveň to znamená učit se učit, a to tak, aby bylo možné těžit ze vzdělávacích příležitostí v průběhu celého života Učit se jednat * aby bylo možné si osvojit nejen profesní dovednosti, ale rovněž v širším smyslu kompetencí vyrovnávat se s různými situacemi a pracovat v týmech * zároveň to znamená učit se jednat v podmínkách různých sociálních a pracovních činností, které mladí lidé vykonávají. Zkušenost z nich lze získat neformálním způsobem při účasti na životě obce či státu, ale i formální cestou, včetně účasti na výuce, při střídání studia a práce. Učit se žít * společně rozvíjet pochopení pro ostatní lidi * přijmout myšlenky vzájemné závislosti * účastí na společných projektech * učením se zvládat konflikty - v duchu úcty k hodnotám pluralismu a vzájemného porozumění a míru Učit se být * tak, aby se úspěšně rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností. Vzdělávání nesmí v této souvislosti zanedbat žádný z aspektů osobnostního potenciálu: paměť, myšlení, estetický smysl, fyzické vlastnosti a komunikační dovednosti. * poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání * rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako demokratický občan a to vše v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami * vytvářet pro žáky takové prostředí, aby školu dokázali maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které jim pomohou v životě
Úspěch školy: 1. SEDMERO KRKAVCŮ - 1. MÍSTO V ČR Škola se úspěšně zúčastnila přírodovědného projektu „SEDMERO KRKAVCŮ“ pořádaného sdružením ORNITA. Tento projekt byl určen pro žáky základních a středních škol z Prahy a Středočeského kraje. Žáci prvního stupně téměř rok pozorovali chování krkavcovitých ptáků ve volné přírodě. Své poznatky zpracovali v podobě powerpointové prezentace. Velkou odměnou byl pro děti uspořádaný několikadenní zájezd do národního parku v Rakousku. 2. KAVKA VE MĚSTĚ - 1. MÍSTO V ČR Naši žáci se zapojili do projektu, který vyhlásilo sdružení ORNITA - „KAVKA VE MĚSTĚ“. Žáci I. stupně sledovali výskyt tohoto druhu na území hlavního města Prahy. Své poznatky zpracovávali nejenom pomocí počítače, ale také vyrobili „Kavkovník“ - trojrozměrný model téměř 2 metry vysokého stromu, na kterém sedí kavky. V říjnu byla zahájena výstava v Národním muzeu na Václavském náměstí, kde si náš výtvor můžete prohlédnout. 3. ORION FLORBAL CUP – 1. MÍSTO V ČR Florbal je už několik let sportem, kterému se žáci ZŠ Campanus velmi intenzivně a také úspěšně věnují. Od malých prcků až po velké slečny se všichni ohánějí florbalkami a snaží se dostat malý míček za záda soupeřova brankáře. Začátky byly samozřejmě těžké, ale postupně se ukázalo, že řada florbalových nadšenců a nadšenkyň má opravdový talent a také soutěživého ducha. Škola se velmi úspěšně zúčastňovala nejrůznějších florbalových soutěží. Naším zatím největších úspěchem je 1. místo v celorepublikové soutěži družstev základních škol ORION FLORBAL CUP. Máme nejlepší florbalistky v celé České republice! 4. KINDERIÁDA – 1. MÍSTO V ČR ZŠ Campanus je vítězem celorepublikového finále Kinderiády – soutěž v lehké atletice družstev. V tomto roce jsme na dobré cestě mistrovský titul obhájit.
Důvody: Jsme sídlištní škola, která se snaží dělat svoji práci co nejlépe. O tom, že se nám to daří svědčí úspěšnost našich absolventů při přijímacím řízení na střední školy. Rádi bychom ukázali, že i přes anonymitu velkého sídliště lze ve škole vytvořit přátelské, tvůrčí a klidné prostředí.
Veřejné aktivity: Škola pořádá velké množství akcí určených pro žáky školy i další veřejnost , např.: 1. Všechny cesty vedou na Campanus - cyklovýlet po pražských stezkách 2. Campanus hraje v Kunraticích – divadelní představení dramatického kroužku 3. Cross Cup – stop drogy – přespolní běh pro žáky a studenty škol JM 4. Velikonoční dílny a Adventní rozsvěcení lípy – kulturní akce pro širokou veřejnost 5. Ples žáků 1. a 9. tříd – tradiční akce 6. Předškolák, aneb My se školy nebojíme – přípravný kurz pro budoucí žáky 7. Víkendy s keramikou – pro děti i dospělé 8. Divadelní a kulturní představení dramatického kroužku v KC Zahrada – divadlo pro veřejnost 9. Lehkoatletické soutěže pro školy – spolupráce s SK Dvojkou Praha 10. Jazykové i poznávací zájezdy do zahraničí, atd.
Výjimečnost: Nesnažíme se být školou výjimečnou či odlišnou. Chceme být školou, která poskytne kvalitní základní vzdělání všem dětem s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu