MŠ a ZŠ Kavčí hory

Název školy: MŠ a ZŠ Kavčí hory
Kontakt: K Sídlišti 840, 140 00 Praha
Okres: Praha
Zaměření: - školní vzdělávací program Optimální škola (optimální vzdělávání, metody, podmínky, dovednosti) - naše vzdělávací nabídka odpovídá zaměření školy na poskytování všeobecného vzdělání s důrazem na individuální přístup k žákům, pozitivní školní klima a bezpečné prostředí.
Počet žáků školy: 112 + 275 + 279 (MŠ, ZŠ, SOŠ)
Cíle, vize školy: - vytvářet co nejlepší předpoklady pro všeobecné i specializované vzdělávání žáků - vybavit absolventa souborem vědomostí, dovedností, hodnot a postojů pro jeho další úspěšný osobnostní i profesní rozvoj - vytváření příznivého vnitřního klimatu školy jako jednoho z prostředků k dosažení našich cílů
Úspěch školy: - vynikající prevence rizikového chování – řada dlouhodobých projektů financovaných z grantů (Nenechte se chytit do pasti - pilotní škola tvorby výukových materiálů Policie pro každého - zaměření na EVVO a zdravý životní styl – program Kavky a kroužek Žij zdravě - škola získala osvědčení Evropské komise Spravedlnost o zapojení do projektu Evropská akce v oblasti drog (EAD) a učinila dobrovolný závazek k praktické činnosti ve prospěch EAD
Důvody: Chceme ukázat, že ačkoliv jsme škola pro všechny, naši žáci dosahují v externích testováních nadprůměrných výsledků, i na pozici 1.-3. v Praze. Výskyt sociálně patologických jevů je na naší škole minimální. Dokážeme společně realizovat náročné akce, při kterých může prožít úspěch jak žák mimořádně nadaný, tak průměrný i problémový. Vážíme si jeden druhého a uvědomujeme si, že kvalitu člověka nelze měřit školními známkami.
Veřejné aktivity: - statut fakultní školy Pedagogické fakulty a Husitské teologické fakulty UK – realizace praxí, náslechů a besed pro vysokoškoláky - akce pro žáky i veřejnost spojené s dílnami – Slavíme advent, Slavíme Velikonoce - Zahradní slavnost – 3 v 1 – oslava závěru školního roku pro děti, žáky, studenty, veřejnost - projekty propojení tří typů škol – Učíme se spolu a Hrajeme si spolu - koncertní činnost sboru Prážata a Resonance
Výjimečnost: - ojedinělé propojení tří typů škol (MŠ, ZŠ, SOŠ) - vytváříme systematicky specifický genius loci - týmový duch a vstřícnou a přátelskou atmosféru projevující se nejenom ve vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy - rozvíjíme a podporujeme schopnosti nejen žáků a studentů talentovaných a nadaných, ale poskytujeme šanci vyniknout a uplatnit se i průměrným či těm, kteří jinde prožili neúspěch - k celkové atmosféře školy přispívá kladné a cílevědomé pěstování pocitů solidarity s lidmi postiženými nebo sociálně slabými

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu