Gymnázium J. Seifeta o.p.s.

Název školy: Gymnázium J. Seifeta o.p.s.
Kontakt: Vysočansklé nám. 500, 190 00 Praha 9
Okres: Praha
Zaměření: Osmileté všeobecné gymnázium s vysokou volitelností předmětů ve vyšších ročnících.
Počet žáků školy: 222
Cíle, vize školy: Kvalita školy stojí na čtyřech pilířích, jimiž jsou: 1. unikátní učební plán s rozsáhlou volitelností předmětů již od septimy 2. vynikající pedagogický sbor 3. špičkový management 4. malý počet žáků ve třídě, umožňující individuální přístup ke studentům Cílem školy je co nejlepší příprava absolventů ke studiu na VŠ. Tomu škola podřídila svůj vzdělávací program – ve dvou nejvyšších ročnících nabízí studium ve studijních blocích, cíleně orientovaných na budoucí vysokoškolské studium. Škola také nabízí studentům řadu volnočasových aktivit a zájmových kroužků. K dispozici jsou tři dramatické kroužky, kroužek programování, sportovní hry, autorský seminář a výtvarný kroužek.
Úspěch školy: Za dobu své existence se Gymnázium J. Seiferta zařadilo mezi nejprestižnější ústavy v celostátním měřítku. Ke studiu na vysoké školy byli během posledních tří let přijati všichni absolventi školy, mnozí z nich i na velice prestižní obory a řada z nich byla přijata i na více fakult najednou. (V předchozích letech bylo přijato přes 95 % absolventů.) V době, kdy Ústav pro informace ve vzdělávání sestavoval žebříčky škol, umisťovalo se Gymnázium J. Seiferta o.p.s. na čelních místech v republice. Např. ve školním roce 1998/99 se škola umístila jako čtvrtá nejlepší v republice z hlediska počtu přijatých absolventů na vysoké školy. Podle testů z českého jazyka a literatury, z matematiky a cizích jazyků, které byly prováděny v rámci sondy MATURANT 1999 (příprava na státní maturity) se škola umístila jako třináctá nejlepší v republice a třetí nejlepší v Praze.
Důvody:  výuka pojatá moderním způsobem v komorním, až rodinném prostředí  množství zahraničních výměn  začlenění do unikátních programů a zapojení do mezinárodní spolupráce  podpora velkého množství zájmových aktivit studentů
Veřejné aktivity: Image školy dotvářejí umělci, kteří nejen vyučují, ale starají se i o volnočasové aktivity. Např. Karel Loula zkomponoval pro studenty gymnázia tři opery a jeden muzikál, které studenti nazkoušeli a zahráli v „dospělém“ divadle, všechny měly řadu repríz a první z nich – univerzální opera „Komtur“ se dokonce zúčastnila soutěže Jiráskův Hronov. Mnohé úspěšné hry napsali sami studenti. Veřejnou aktivitou nedávné doby byly i dvoudenní oslavy dvacátého výročí založení školy. První večer se konala ve Strašnickém divadle dvě krásná divadelní představení, kterým předcházely milé úvodní verše. Představení v německém jazyce z pera studenta Benjamina Schneidera pod režijním vedením Marie Prebslové bylo opatřeno českými titulky, nové nastudování hry Břetislav a Jitka na námět Miroslava Švandrlíka vzniklo na našem gymnáziu a bylo pojato jako muzikál. Následující večer se pak uskutečnil v chrámu U Salvátora krásný koncert, o jehož program se opět postarali současní i bývalí studenti GJS. Důležitým kulturním počinem celopražského významu je každoroční nesoutěžní přehlídka vybraných divadelních souborů pražských gymnázií, kterou naše škola pořádá pod názvem Pereme se s Thálií. Její osmý ročník se bude konat na tradičním místě - v Divadle na Prádle ve dnech 25. - 27.11.2011. Škola také každoročně pořádá vánoční koncert v chrámu U Salvátora, letošní koncert dne 20.12. 2011 bude jubilejní, v pořadí již desátý.
Výjimečnost: Studenti GJS jsou vysoce motivováni a jejich studium v nejvyšších ročnících probíhá v některých předmětech podobným způsobem, jako na vysoké škole. Studenti připravují prezentace, zpracovávají ročníkové projekty a do školy zvou na přednášky ve spolupráci s vyučujícími významné osobnosti. Standardně je ve škole zavedena projektová výuka – tematicky zaměřené celodenní přednášky, semináře, prezentace a workshopy na dané téma, které připravují sami studenti a kterých se účastní beze zbytku celá škola. Některé z prezentací jsou uspořádány interaktivně a studenti tak mohou měnit jejich průběh. Jednodenní projektová výuka na téma Moderní doba se konala 7.3.2011 a byla v uplynulém školním roce již čtvrtá v pořadí. Gymnázium J. Seiferta o.p.s. se jako jediná škola v ČR účastní kromě standardních jazykových výměn i dvou významných mezinárodních projektů: prvním z nich je již mnoho let uskutečňovaný unikátní mezinárodní projekt studentských vědeckých konferencí Pan European Educational Project (PEEP), kterého se účastní kromě naší školy dalších 11 evropských škol. Program spočívá v cyklických výměnách pětičlenných skupin studentů z pěti zemí podle dohodnutého dlouhodobého plánu do hostitelské šesté země, v níž probíhají diskuse a semináře na předem stanovené téma. V roce 2010 jsme byli hostitelskou školou. Druhým významným mezinárodním projektem, kterého se škola účastní, je International Theatre Project, který funguje na podobném principu, jako projekt předcházející, jeho výhradní náplní je však kultura, konkrétně dramatická tvorba; účastní se ho 9 evropských škol. V březnu roku 2012 budeme hostitelskou zemí. V rámci každého s těchto projektů každoročně vyjíždějí dvě skupiny studentů do některé z hostitelských zahraničních škol. Dalším výjimečným projektem je Cesta k vědě, jehož hlavním cílem je zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických obrrů V letošním roce končí již jeho druhý běh. Projekt je financován z Evropského Sociálního Fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Realizace projektu je umožněna díky vstřícnému postoji Fakulty Jaderné a fyzikálně Inženýrské ČVUT. Projekt zaměřen na  zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů  hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu  zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT a dalších vysokých školách  přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce Ve dnech 29.5.-4.6.2011 odcestovala skupina studentů, účastnících se tohoto projektu, do Střediska jaderného výzkumu v Cernu (Švýcarsko), studenti se zúčastnili ve dnech 5.-8.9.2011 17. konference českých a slovenských fyziků v Žilině, kde svou práci prezentovali v angličtině.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu